Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Россия хүнүнүң бүдүүзүнде Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан

Россия хүнүнүң бүдүүзүнде Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан 11.06.2024

Бөгүн, Россия хүнүнүң бүдүүзүнде, Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг биле Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) даргазы Каң-оол Даваа республиканың ажыл-ижинге шылгараан кижилерге Россия Федерациязы биле Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын тывыскан.

Россия Федерациязында тус чер бот-башкарылгазын хөгжүдеринге ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Россия Федерациязының тус чер башкарылгазының алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты Бии-Хем кожууннуң Суш сумузунуң чагырга даргазы Дондуп Ирина Макаровнага тывыскан.

Күш-культура болгаш спорт адырында ачы-хавыяазы, хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш” орденниң II чергениң медалы-биле Өвүрнүң спорт школазының директору Доржу Александр Хертековичини шаңнаан.

Күш-культура болгаш спорт адырында ачы-хавыяазы, хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш” орденниң II чергениң медалы-биле Спорттуң адаптивтиг хевирлериниң спорт школазы немелде өөредилге чериниң директору Достай Виктор Монгушевичини шаңнаан.

Идепкейжи хөй-ниити ажылы дээш “Ада-чурттуң мурнунга ачы-хавыяазы дээш” орденниң II чергениң медалы-биле Бүгү-российжи дайын, күш-ажыл, Чепсектиг күштер болгаш корум-чурум камгалаар органнар хоочуннарының (пенсионерлериниң) хөй-ниити организациязының Тывада регионалдыг салбырының даргазы Долгар Сагаан-оол Кызыл-ооловичини шаңнаан.

Ниитилел ужур-уткалыг хемчеглерни белеткеп, эрттиреринге идепкейлиг киржилгези дээш Россия Федерациязының Президентизиниң Хүндүлел бижии-биле Бүгү-российжи улусчу фронтунуң Тыва Республикада регионалдыг күүсекчи комитединиң удуртукчузу Далчин Саима Маадыр-ооловнаны шаңнаан.

Албан ажылынга бедик профессионал чоруу база эки түңнелдери дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин Россия Федерацияның федералдыг хайгыыл албанының Тыва Республикада Информацияның тускай харылзаа төвүнүң саң-хөө бөлүүнүң 1-ги категорияның бухгалтери Голованова Наталья Яковлевнага тывыскан.

Хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин “Россияның почтазы” акционерлиг ниитилелдиң Тыва Республиканың федералдыг почта харылзаазының эргелел чолаачызы Казаченко Владимир Николаевичиге тывыскан.

Хөй чылдарда ажылы, ак сеткилдиг болгаш үре-түңнелдиг күш-ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле Россияның Эртемнер академиязының Сибирь салбырының Тываның бойдус курлавырларын комплекстиг шиңгээдир институттуң инженер лаборантызы Горшкова Людмила Константинованы шаңнаан.

Ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле “Чуртталга кварталы” чуртталга-ажыглал участогунуң башкарыкчы компаниязының хөй аалдыг бажыңнар девискээрин комплекстиг арыглаар ажылдакчызы Белякова Елена Валерьевнаны шаңнаан.

Эртем-башкылаашкын ажылында ачы-хавыяазы дээш “Тыва Республиканың эртеминиң алдарлыг ажылдакчызы" хүндүлүг атты Тываның күрүне университединиң ниити төөгү, археология болгаш документ белеткелир кафедраның доцентизи Айыжы Елена Валерьевнаны шаңнаан.

Өзүп олурар салгалды кижизидеринге үлүг-хуузу болгаш өөредилге системазынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты Улуг-Хем кожуннуң Арыг-Үзүү суурда “Теремок” уруглар садының эргелекчизи Дүвен-Байыр Жаннета Очуровнага тывыскан.

Эртем-шинчилел ажыл-чорудулгазында үлүг-хуузу болгаш ак сеткилдиг ажылы дээш “Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты Тываның күрүне университединиң өөредилге ажылы болгаш шынар талазы-биле проректору Ховалыг Салимаа Сергеевнага тывыскан.

Хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы база кадык камгалал системазын хөгжүдеринге үлүг-хуузу дээш “Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты Республиканың уруглар эмнелгезиниң анестезиология база реанимация төвүнүң эргелекчизи Монгуш Оолак Дановичиге тывыскан.

Өзүп олурар салгалды кижизидеринге үлүг-хуузу болгаш өөредилге системазынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Тыва Республиканың өөредилгезиниң алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты Р.Д. Кенденбиль аттыг Республиканың уран чүүл школа-интернадының интернат эргелекчизи, химия башкызы Кара-Сал Галина Хулуковнага тывыскан.

Тыва Республиканың хоойлу чогаадылга ажыл-чорудулгазын хандырарынга улуг үлүг-хуузу база хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Шылгараңгай күш-ажылы дээш” Тыва Республиканың медалы-биле Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) Аграрлыг политика, чер, өнчү хамаарылгалары болгаш экология комитединиң даргазы Монгуш Байбек Надажаповичини шаңнаан.

Өөредилге адырында улуг ачы-хавыяазы болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Шылгараңгай күш-ажылы дээш” Тыва Республиканың медалы-биле Тываның көдээ ажыл-агый техникумунуң тускай билиглер башкызы Куулар Галина Дуктуг-ооловнаны шаңнаан.

Хоойлужудулга ажыл-чорудулгазын хандырарынга улуг үлүг-хуузу болгаш төлептиг албаны дээш “Шылгараңгай күш-ажылы дээш” Тыва Республиканың медалы-биле Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) Аппарадының күрүне-эрге-хоойлу эргелелиниң эрге-хоойлу хандырылгазы, эрге-хоойлу экспертизазы база хоойлужудулга системалаар килдистиң начальниги Монгуш Клара Садыйгановнаны шаңнаан.

Чиик үлетпүр хөгжүлдезинге үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Буян-Бадыргы” орденниң III чергези-биле күш ажылдың хоочуну Джевало Людмила Максимовнаны шаңнаан.


Возврат к списку