Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы часкы тарылга ажылдарын дүргедедирин негээн

Тываның Баштыңы часкы тарылга ажылдарын дүргедедирин негээн 28.05.2024

Тывада часкы тарылга ажылдары эгелээнден бээр планнаттынган 40,2 шөлдүң 8,8 муң гектарында тарыыр культура үрезиннерин чашкан.

Майның 27-де эрткен республика Чазааның ажылчын неделяның аппарат хуралында тарылга чорудуун чугаалашкан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг тарылга ажылдары шүпшең чоруп турарын сойгалап, ону чайладырын ТР-ниң Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызындан негээн.

Ажыл-агыйлар үрезин материалдарын боттары садып, кожа регионнардан – Хакасия, Красноярск база Алтай крайлардан сөөртүп эккеп турарындан, тарылга оожум чоруп турарын яамы тайылбырлаан. Майның 27-ниң хүнү-биле алырга, херек 4,5 муң тонна тараа үрезининиң 1,8 муңун, азы херек хемчээлдиң чартыындан эвээжин сөөртүп алган.

Мал чиир культура үрезиннери-биле байдал база-ла ындыг. 34 хире тонна люцерна үрезининиң чүгле 3 тонназы бар. Мында ажылдың хуусаалары өске, чижээ, сигеннерни тараа культураларындан бир неделя орайтадыр тарыыр.

Аппарат хуралында үрезин сөөртүлгезинден аңгыда, суггатты организастаарын база чугаалашкан. 12,4 муң га суггаттыг шөлдүң 3 муң газында шыкты базырган. Оон аңгыда, минералдыг чемишчидилгени ажыл-агыйлар чогуур хуусаазында эгелээр кылдыр, чагыглар езугаар ооң сөөртүлгезин дүргедедир даалганы республиканың баштыңы берген.

Эрткен чылдарга деңнээрге, 2024 чылда Тывада хөй чылдыг сиген шөлдери-биле ниити тарылга шөлү 1,6 муң гага улгаткан – 42,9 гадан 44,5 муң чедир. Мал чиир культуралар ниити шөлдүң 64 хуузун, а тараа шөлдери - 28 хуузун ээлеп турар. Арткан шөлдерни ногаа болгаш картошкага тускайлаан, тус-тузунда – 6,8 база 1,2 хуу.

Эрткен чылга деңнээрге 1,3 муң тонна, азы 16,3 муң тонна тараа дүжүдүн ажаап алыры планнаттынган. Картофельди 18,5 муң тоннаны, ногааларны – 3,8 муң тоннаны ажаап алыр.

Бо чылын Тываның эрге-чагыргазы часкы тарылга ажылдарынче 55 млн рубльди деткимче кылдыр берген. 56 ажыл-агыйларга мал чиир культура үрезиннерин садып алырынга 22,3 млн рубльди хувааган.

30 фермер гектарга-ла онааштыр ниитизи-биле 15,7 млн рубльдиң деткимчезин алган. Алды ажыл-агый тараа үрезнинерин садып алырынга 10 млн-ни, а үш ажыл-агый тергиин шынарлыг тарылга материалдарын садып алыр кылдыр 5 млн рубльдиң дузаламчызын алган.

Тывага тараа культураларының үрезин чаштырылгазын июнь 10-да, мал чиир культура тарылгазын июнь 20-де, а картофель база ногаа олуртурун июнь 15-те доозар деп планнаан.


Возврат к списку