Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2024 чылда Тываның көдээ девискээрлерин хөгжүдеринче 1 млрд хире рубльди угландырары планнаттынган

2024 чылда Тываның көдээ девискээрлерин хөгжүдеринче 1 млрд хире рубльди угландырары планнаттынган 20.05.2024

2024 – 2030 чылдарда Тываның көдээ девискээрлериниң комплекстиг хөгжүлдезиниң эдилгелерлиг программазын бадылаан. Киирген эдилгелер-биле чеди чылда көрген программаның акшаландырыышкынының ниити хемчээли 7 млрд 828,5 млн рубль болганын, республиканың Көдээ ажыл-агый болгаш аъш-чем яамызы дыңнаткан.

Программаның акшаландырыышкыны колдуунда федералдыг трансферттен – 7,1 хире млрд рубль. Республиканың үлүү - 200 хире млн рубль. Программа боттандырылгазынче бюджеттен дашкаар дөстер кылдыр хуу инвесторлардан дээш, 480 ажыг млн рубльди хаара тудар.

Көдээ черлерде чурттап турар база чуртталга байдалын экижидер дээн хамаатыларга берген соцал төлевирлер-биле, 7 чыл дургузанда 6,3 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн тудуп, садары планнаттынган. Оон аңгыда, хөлезилел керээлери-биле 75 чуртталга бажыңын тудар.

Программада 88 хөй-ниити шөлдерин чаагайжыдары, муниципалдыг оруктарда 16 участокту эде чаартып база септээри, социал инфраструктураның 35 объектизин, ооң иштинде школалар, уруглар садтары, ФАП-тар, клубтар база спортчу тудугларны тудары көрдүнген.

Программаның сорулгаларын 2024 күүседип эгелээринге 992 хире млн рубльди аңгылаан. Ол акша-хөреңгиге 639 дөрбелчин метр чуртталга шөлүн чыл дургузунда туткаш, элээн каш инфраструктура төлевилелдерин күүседир.

Оларның аразында – Сарыг-Сеп суурда уруглар садының септелгези, Улуг-Хем кожууннуң Чодураа суурда 176 олуттуг школа тудуу, Бай-Хаак суурга клуб база үш кудумчунуң суг хандырылга системазын тудары, Нарын база Бүрен-Аксы суурларже кирер оруктар, Суг-Аксы, Булуң-Терек база Арыг-Бажы суурларга ойнаар шөлдер тудуу бар.

Программаның кол сорулгазы – 2031 чылда көдээ суурлар чурттакчыларның үлүү 45,1 хуу болурун чедип ап, көдээ черлерге чаагайжыткан чуртталга бажыңнарының ниити шөлүн 4,1 хуу турганындан 5,6 хуу чедирер. Ол айтырыгларны шиитпирлээри - суурларже база көдээ ажыл-агый бүдүрүлгелерже мергежилдиг специалистерни хаара тударынга чогуур байдалдарны тургузар.


Возврат к списку