Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылдың кыдыында чаа чуртталга микрорайону туттунуп эгелээн

Кызылдың кыдыында чаа чуртталга микрорайону туттунуп эгелээн 17.05.2024

Кызыл хоорайның чоогунда республиканың Кызыл кожуунунуң Каа-Хем суурда «Преображенский» депаттыг чаа чуртталга микрорайонунда тудуг ажылдары кидин түлүк. Тудуг комплекизиниң төлевилелинде даштыкы инженер четкилиг хөй аалдыг чээрби хире бажың, школалар, уруглар сады, спортчу болгаш коммунал объектилер кирген. Ол бүгүнү “Чуртталга болгаш хоорай хүрээлеңи” национал төлевилел боттаныышкыны-биле тудар. Тываның тудуг сайыды Артыш Кыргыс чаа тутунуп турар социал объектилерни хынаан.

«Экология» национал төлевилелдиң “Арыг суг” федералдыг төлевилели-биле тудуп турар суг хоорза четкилерлиг суг чыыр черниң техниктиг белени орту четкен. Чурттакчы чонну шынарлыг ижер суг-биле бирги ээлчегде хандырар социал ужур-дузалыг объектини бүгү негелделерге дүүштүр кылып, аңаа чуртталга бажыңнарын, социал албан черлерин база өске-даа организацияларны кожар. Амгы үеде объектиде 25 ажылчын база 8 санныг техника хаара туттунган. Төлевилел езугаар, суг чыыр чер бо чылдың төнчүзүнде ажыглалче киреринге белен апаар.

825 олуттуг чаа школа тудуунда ажылдарның чартыы кылдынган. «Сельстрой» тудуг организациязының 8 санныг техниказын ажыглавышаан, 56 ажылчын тудуг ажылдарын кылып турар. Бөгүнде ында ханаларын, кырын, адаан чылыглаар дээн ышкаш ажылдар кидин түлүк. Өөредилге албан чериниң тудуун «Өөредилге сайзыралы» күрүне программазының «Амгы үениң школазы» федералдыг төлевилели-биле боттандырып турар. 2024 чылдың төнчүзүнге чедир тудугну доозар.

Сайыт оон аңгыда, чаа микрорайоннуң эң улуг тудуу — ажылдары адакталган спортчу-культура төвүн хынаан. «Восток» КХН-ниң 28 специализи база 4 санныг техниказы объектиде ажылдап турар. Амгы үеде вентиляция, кондиционер, өрт сигнализациязы база дыңнадыкчызының системаларын кожуп, чылыдылга хоорзаларын болгаш батареяларны салыры доозулгалак. Шеверлекчилер шеверлел ажылдарында хаара туттунган. Объектиде тудуг ажылдарының белени 90 хуу четкен.

Ажылдар график езугаар чоруп, херек материалдар четчир дээрзин сайыт хыналда үезинде көрген.

Алызында барып ол микрорайонга Культура бажыңы, 120 база 280 олуттуг ийи уруглар садтары, 100 машинага автопарковка тудары төлевилелде көрдүнген.

2030 чылга чедир чаа микрорайонга 23 беш каът бажыңнар, оларның алдызының бирги каъдынга коммерциялыг оран-савалар туттунар. 24 чер участогунга эвээш каъттыг хууда чуртталга тудуун база көрген. Ниитизи-биле 34 муң дөрбелчин метр шөлдүг 880 квартира ажыглалче кирер. Микрорайонга 1300 ажыг кижи чурттаар, бир кижиге онааштыр 24 дөрбелчин метр шөл болур.


Возврат к списку