Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның чер ажыл-агыйлары часкы хову ажылдарынче кирген

Тываның чер ажыл-агыйлары часкы хову ажылдарынче кирген 14.05.2024

Республиканың Көдээ ажыл-агый яамызы бо чылын тарылга шөлүнүң хемчээли 50,3 муң гектар дээрзин дыңнаткан. Бо чылын мал чиир культуралар үрезинин ниити шөлдүң 77 хуузунга чажып, тарыыр. Чер ажылдыглар 35,3 муң гектарга мал чиир культураларны, 7,6 муң гектарга тараа культураларын, 2,7 муң гектарга картофельди база 0,443 муң гектарга ногаа аймаан тарыыр планныг. Таңды кожуун эң улуг шөлге, азы 3,020 муң гектарга азы тараа шөлүнүң 40 хуузунга тараа культураларының үрезинин чажар.

Агротехниктиг негелде езугаар база агаар-бойдусту көрүп тургаш, тараа болгаш мал чиир культураларны июньнуң 10-га, а картошка олуртурун база ногаа аймаа тарыырын июньнуң 20-ге чедир доозар. А чамдык ажыл-агыйлар көдээ ажыл-агый культураларын олуртуп четтигипкен.

Бо хүнде Көдээ ажыл-агый яамызының мурнунда чер ажылдыгларны үрезин материалы-биле хандырар бирги чергениң айтырыы туруп турар. Бо хүнде 611 тонна азы хереглелдиң 10 хуузу хире тараа болгаш мал чиир культура үрезиннерин сөөртүп эккелген.

Ол ышкаш хову-шөлдерде чер чардырып, илииртээр ажылдар уламчылавышаан. Бии-Хем, Улуг-Хем, Таңды база Кызыл кожууннарның ажыл-агыйларында ол талазы-биле ажылдар кылдынган. Часкы хову ажылдарында республиканың 160 ажыл-агыйлары киржип турар. Сезоннуг ажылдарже 1120 ажыг кижини хаара тудар.


Возврат к списку