Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи А. Серышевтиң Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини

РФ-тиң  Президентизиниң Сибирь федералдыг округта бүрүн эргелиг төлээзи А. Серышевтиң Тиилелге хүнү-биле байыр чедириишкини 09.05.2024

Ада-чурттуң Улуг дайынының эргим хоочуннары, тылдың ишчилери! Хүндүлүг сибирьжилер!

Сеткилим ханызындан Тиилелге хүнү-биле силерге байыр чедирдим. Биске улуг ужур-уткалыг бо хүнде амыдыралдың үнезин, Ада-чуртка ынакшылдың чугулазын ожаап билип турар бис. Российжи өг-бүле бүрүзүнде тайбың амыдыралды салгалдарынга туржуп берген маадыр өгбелеривисти утпайн, өндүржүдүп чоруур.

Ада-чурттуң Улуг дайынының бүгү чылдарының дургузунда Сибирьниң дивизиялары фронтунуң эң харыысалгалыг черлеринге дайзынны чылча шаап келген. Муң беш чүс ажыг бистиң чаңгыс чер чурттугларывыс Совет Эвилелиниң Маадыры деп хүндүлүг атка төлептиг болганнар. Маадырлыг чоруу дээш дыка хөй сибирьжи каттыжыышкыннарның дайынчы туктары дээди шаңналдар-биле демдеглеттинген. Тиилелгени тылга база каңнап турган – шеригге ок-чепсекти бүдүрүп турган бүдүрүлгелерни кыска хуусаа­да бээр көжүргеш, эптеп тургускан. Сибирь­ Ленинград бүзээлелинден үнген кижилерге болгаш чаштарга быжыг багана болуп, бүгү кижи төрелгетенге уран чүүлдүң эртине­лерин кадагалаан. Сибирьниң эм­чилери болгаш эртемденнери, шахтёрлары болгаш металлургтары, инженерлери болгаш ажылчыннары ниити херекке эгээртинмес үлүг-хуузун кииргеннер.

Эчис тиилелгеже шыңгыы дайынчы орукту эрткен салгалдың эрес-дидим чоруунга, быжыг тура-соруунга күдүк базып сөгүрүп чоруур бис. Бөгүн эвилелдешкен барыын чүк төөгүнүң шынын балаарын оралдажып, нацист дарлалдан делегейни камгалаан чоннуң маадырлыг чо­руун уттуп кааптарын кызыдып турар. 1945 чылдың май 9-тан тура чеже-даа чылдар эртсежок, тиилекчилерге бистиң өөрүп четтириишкинивис өскерлиш чок артар.

Хүндүлүг сибирьжилер! Бо ба­йырлал бис бүгүдеге чоок болгаш эргим. Бөгүн бис Төрээн чуртунга ынакшыл дег ыдык күш чок дээрзин бадыткаан хоочуннарга деңнежилгени тудуп турар бис. Дайынчы ёзу-чаңчылдарга бердингенин солдаттар болгаш офицерлер кадагалап, тускай шериг операциязының шөлүнге бүгү россий ниитилелдиң канчаар-даа аажок деткимчези-биле Россияның бот-догуннаашкынын камгалап турар.­ Бистиң ыдыктыг хүлээлгевис – өгбелеривистиң тургузуп бергени өнчүнү өктередири, Ада-чурттуң чаагай чоруу, ажы-төлүвүстүң амыр-тайбың келир үези дээш демниг ажылдаары болур. Бистиң чаңгыс эвивис быжыг болган тудум, Россия улам күштүг болур.

Улуг Тиилелгениң хүнү-биле! Силер бүгүдеге база силерниң чоок кижилериңерге чаагай чорукту, амыр-тайбыңны, буянныг сеткилди күзедим!


 


Возврат к списку