Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тиилелге хүнүнүң бүдүүзүнде, Тывада Ада-чурттуң улуг дайынының хоочунунга байырны чедирген

Тиилелге хүнүнүң бүдүүзүнде, Тывада Ада-чурттуң улуг дайынының хоочунунга байырны чедирген 08.05.2024

Бөгүн, Тыва Республиканың Чазак даргазының оралакчызы Орлан Сарыглар Ада-чурттуң улуг дайынының хоочуну Георгий Васильевич Абросимовка четкеш, Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның Тиилелге хүнү таварыштыр байыр чедириишкинин фронтучуга дамчыткан. Георгий Васильевич апрельде 98 харлап, назы хары улгатса-даа, эрес-омак, хей-аъттыг, орден-медальдар шүмээн хептиг, аалчыларын уткуп алган.

Орлан Сарыглар республика баштыңының адындан байыр чедириишкинин номчуп берген: «Хүндүткелдиг Георгий Васильевич! Ак-көк дээрни чаалажып, Төрээн чурт дээш сыныш чок тулчуп чораан тиилекчилерниң бирээзи силер. Силерниң амыдырал-чуртталгаңар – тургузукчу күш-ажылдың, бодунуң чуртунга кызыгаар чок бердингениниң база ынакшылының көскү чижээ. Келир салгалдарның чаагай чоруу дээш Силерниң хөй чылдарда карак кызыл күш-ажылыңарга өөрүп четтириишкинниң сөстерин илередип тур мен. Быжыг кадыкшылды, бедик хей-аътты болгаш омакшылды, а чоок кижилериңер сагыш човаашкыны болгаш кичээнгейи-биле өөртүп чоруурун күзедим. Силерге амыр-тайбыңны болгаш чүгле эки чүүлдерни күзедим!».

Оралакчы дарга республика баштыңының байыр чедириишкинин дамчыткаш, Тываның баштыңы фронтучунуң бажыңын үндезини-биле чаартыр шиитпирни үндүргенин дыңнаткан.

Абросимов Георгий Васильевич 1926 чылдың апрель 21-де Тыва Арат Республиканың Таңды хошууннуң Бай-Хаак суурга тараачын Абросимов Василий Ипполитовичиниң өг-бүлезинге төрүттүнген. 1943 чылда Кызыл Шеригниң одуруунче шериг албанынче кыйгырткан. 1944 чылдың августа 3-кү Белорусс фронтузунче аъттанган. 54-кү гвардейжи адыгжы дивизияның составынга, 163-кү гвардейжи адыгжы полктуң артиллерийжизи бооп дайылдашкан. Калининград облазының девискээрин фашист эжелекчилерден хостаарынга киришкен. 1945 чылдың январьда балыглангаш, Ижевск хоорайның шериг госпиталынга эмнеткен. Балыгланган соонда, Свердловск облазында өөредилге-танк полугунуң дайынчызы бооп шериг албанын эрттирген. Оон Ыраккы Чөөн чүкче аъттанган. 1950 чылда халашкан соонда, төрээн черинче ээп чанып келген.

Дайынчы ачы-хавыяазы дээш «1941-1945 чылдарның Ада-чурттуң Улуг дайынында Германияны тиилээни дээш» база «Дайынчы ачы-хавыяазы дээш» медальдар, Ада-чурт дайынының ордени-биле шаңнаткан.
Шериг албанының соонда, өөредилгезин уламчылап, «агроном» мергежилди чедип алган. 1959 чылга чедир Таңды кожууннуң Сосновка суурга ажылдап, чурттаан, партия организациязының секретарынга соңгудуп чораан. 1960 чылдан тура Кызыл хоорайга ажыл-амыдыралын уламчылап, 6, 10 дугаар школаларга ажылдаан. 60 харлапкаш, хүндүлүг дыштанылгаже үнген. Үш оолду кижизидип өстүрген, сес уйнуктарның база оларның 15 ажы-төлүнүң кырган-ачазы.


Возврат к списку