Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Тудуг яамызы: тудуг черлери чиигелделиг ипотека-биле садар 1300 хире квартираны сүмелеп турар

Тываның Тудуг яамызы: тудуг черлери чиигелделиг ипотека-биле садар 1300 хире квартираны сүмелеп турар 03.05.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг 2023 чылда Чазактың ажыл-чорудулгазының түңнелиниң дугайында Тыва Республиканың Дээди Хуралының (парламент) депутаттарынга илеткеп тура, Тыва Республикада чиигелделиг 2 хуулуг ипотека программазының чыл планы ажыр күүсеттингенин дыңнаткан. Эрткен чылдың чүгле сөөлгү айында Тываның чурттакчылары план езугаар 801 чиигелделиг ипотека долдурар тургаш, 1010 чээлини алган.

Бо хүнде «Сбербанк», «Росбанк», ол ышкаш «Банк ДОМ.РФ», «Россельхозбанк» база «Совкомбанк» банкыларның медээзинден алырга, чылда 2 хуулуг ипотека алыры-биле 11 муң кижи келген, 5 муң ажыг чээлини бээрин чөпшээрээн. Ниити федералдыг программаларга көөрде, ай санының төлевирлери 2-2,5 катап эвээш болганындан, чиигелделиг ипотека программазынга хереглел улуг болган. Ынчалдыр 1700 хире керээлер чардынган.

11 тудуг компаниялары чуртталга тудуунуң рыногунда чаа бажыңнарда 4335 квартираның төлевилел декларациязын саналдап салган, оларның 1298-ин садып турар болза, 528 квартираны садарынга белеткеп турар. Тываның Тудуг яамызының дыңнадып турары болза, база бир тудуг чери 190 квартираны садарының төлевилел документилерин салырын планнаан.

Чиигелделиг ипотека Тывада дыка хөй өг-бүлелерге чуртталга байдалын экижидер арганы сүмелээринден аңгыда, республикада чуртталга тудуун хөгжүдеринге улуг идигни берген. Республика чаа тудугларны шапкынчыткан. Ооң мурнунда чылга деңнээрге, 2023 чылда 23,6 хуу хөй, азы 172,4 дөрбелчин метр чуртталга шөлүн дужаап, Тываның төөгүзүнде туруп көрбээн рекордту тургускан. 2021 чылга чедир Тывага колдуунда-ла аварийлиг бажыңнардан хамаатыларны өскээр көжүрер база өскүс уруглар чурттаар черлер тудар программа ажылдап турганын сагындыраал.

Бо чылдың февральда, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг РФ-тиң тудуг болгаш ЧКА сайыды Ирек Файзуллин-биле ужурашкаш, республикада тудуг адыры эки талаже өскерилгенин, эрткен чылын Тыва чуртталга тудуу киирер планын 133 хуу күүсеткенин демдеглээн.

«2021 чылдың көргүзүүнден үш катап, а ооң мурнунда чылдан ийи катап хөй бажыңнар дужааттынган – деп, республика баштыңы ынчан чугаалаан. – Федералдыг Тудуг яамызының идепкейлиг киржилгези-биле улуг белеткел ажылдарын чорутканы, ындыг түнелдерни берген. Бистиң чаңгыс чер чурттугларывыска чиигелделиг ипотеканың регионалдыг программазы дыка хереглелдиг болган. Владимир Владимирович Путинниң шупту социал инициативаларын боттуг күүседиринге Тываны деткээни дээш, Ирек Энваровичиге четтиргеним илереттим».

Бөгүнде Тываның Чазаа ол программаның күүселдезин узаттырар дээш, федералдыг структураларда ажылдап турар. Ооң мурнунда бадылаан документилер езугаар программаның амгы негелделери-биле доостур хуусаа – 2024 чылдың июнь 30-ге чедир чиигелделиг керээни долдуруп ап болурун күзелдиг кижилерге сагындырган.


Возврат к списку