Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы тус чер бот-башкарылга органнарының ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан

Тываның Баштыңы тус чер бот-башкарылга органнарының ажылдакчыларынга күрүне шаңналдарын тывыскан  23.04.2024

Тус черниң бот-башкарылга хүнүнге турас­кааткан байырлалды РФ-тиң Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы ёзугаар 2012 чылдан тура демдеглеп эгелээн. 2013 чылда Россияның 89 субъектизиниң «Муниципалдыг тургузуглар чөвүлели» Ассоциациязы тургустунгаш, 2023 чылда 10 чыл болганын демдеглээн. Ассоциацияның Тывада регионалдыг салбырының кежигүннери ол үениң дургузунда боттарының хоорай, суурларын экижидип, хөй-ниити ажылынга киржип, аныяк-өскенге дузалажып, девискээринде хөй-ниити бот-башкарылгазын организастап, тускай шериг операциязының киржикчилеринге, оларның өг-бүлелеринге дузаны үргүлчү көргүзүп турар.

Тываның Чазак Даргазы Владислав Ховалыг чыг­лып келген бүгү удуртукчуларга байыр чедиргеш, оларның хүлээнген ажылынга ээ-харыысалгалыын демдеглээн. Ол ышкаш чурттуң Президентизиниң соңгулдаларынга чер-черлерге чонну мөөңнээринге оларның киирген үлүү улуг болганындан Россияның эң-не идепкейжи болган регионнарының аразынче Тыва киргенин чугаалаан. Оон аңгыда, девискээрлер чаагайжыдарынга хамаарышкан төлевилелдерни шилип бадылаарынче чоннуң киржилгезин идепкейжидеринге муниципалитеттерниң туружу быжыг болуп турарын Владислав Ховалыг демдеглээн.

“Бо-ла бүгү ажыл-агыйның бүдүп турарындан респуб­ликавыс каракка көзүлдүр-ле чаарттынып турар. Республика деңнелинде муниципалдыг удуртулганы деткиири-биле эвээш эвес ажылдар чоруттунуп турар. Бо чылын муниципалдыг албан-хаакчыларның шалыңын өстүрер талазы-биле хемчегни алган. Бүгү-ле күрүне программалары, национал төлевилелдер муниципалдыг тургу­зугларны хөгжүдеринче долузу-биле­ ажыглаттынып турар" – деп, Владислав Ховалыг дыңнаткаш, шылгарааннарга күрүне шаңналдарын ты­выскан:

Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиин Чаа-Хөл кожуундан Аксаймаа Бегзи, Тес-Хемниң Кызыл-Чыраадан Чейнеш Карти, Чөөн-Хемчиктиң Шемиден Чодураа Куулар, Тожудан Айлаңмаа Монгуш, Сүт-Хөл кожуундан Светлана Очур-оол, Каа-Хем кожуундан Урана Сонам-Байыр болгаш Мөңгүн-Тайга кожуундан Олча Тейнинге тывыскан.

Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиин Кызыл кожууннуң Каа-Хем хоорай чергелиг суурунуң даргазы Николай Ашанинге болгаш Барыын-Хемчик кожуун чагыргазындан Елена Сааяга тывыскан.

“Тыва Республиканың көдээ ажыл-агыйының алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты  Таңдыда фермер ажыл-агыйының даргазы Александр Боровиковка, Улуг-Хемниң Арыг-Үзүүде фермер ажыл-агыйының даргазы Владимир Мандан-оолга тывыскан.

“Шылгараңгай күш-ажыл дээш” деп Тыва Республиканың медалы-биле күш-ажылдың хоочуну Михаил Кызыл-оолду шаңнаан.

Тыва Республиканың Баштыңының шаңналдарының соонда,  ТР-ниң Дээди Хуралының Даргазы Каң-оол Даваа чыылганнарга байыр чедиргеш, “Тыва Республиканың парламентаризминиң 100 чылы” юбилейлиг медаль-биле Бай-Тайга кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Экер Байс, Чаа-Хөл кожууннуң Төлээлекчилер Хуралының даргазы Арина Чамбал болгаш Таңды кожууннуң Төлээлекчилер хуралының даргазы Артур Монгуш оларны шаңнаан.


Возврат к списку