Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Кызылда чуртталга микрорайонунуң тудуун хынаан

Тываның Баштыңы Кызылда чуртталга микрорайонунуң тудуун хынаан 26.04.2024

Владислав Ховалыг «Мөңгүн» биле «Столичный» микрорайоннарда хөй аалдыг бажыңнар биле школа тудуун хынап четкен. Ында бажыңнарны чиигелделиг ипотека программазының күүселдези база үлүг киириштирилгези-биле тудуп турар. А 825 олуттуг чаа школаны “Өөредилге” национал төлевилел шугуму-биле туткан. Ол ышкаш ажыттынганындан бээр бир чыл чеде берген «Тубтен Шедруб Линг» хүрээзинге Тываның Баштыңы чораан.

Төлевилел езугаар «Мөңгүн» чуртталга комплекизиниң девискээринге аңгы-аңгы каъттарлыг, хөй аалдыг 37 бажың туттунар. Эрткен чылдың эгезинде, кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилел «Трансстрой» ТТ улуг тудуг чери ол участокта үлүг киржилгелиг хөй аалдыг дөрт бажыңны бирги ээлчегде тудуп эгелээн. Компанияның чиңгине директору Владислав Андриянов регионнуң удуртукчузунга чуртталга тудуунуң чорудуун база ону садар хемчээлиниң дугайында чугаалаан.

Бөгүнде квартираларның көвей кезии ипотека программазы-биле долдуртунган. Владислав Ховалыг тус черниң хана тудуп үндүрер калбак материалдар бүдүрүлгезин деткээнин дыңнаткаш, тус чер бүдүрүкчүлериниң саналын өөренип көөрүн тудугжуларга сүмелээн.

Ол микрорайонга ооң мурнунда турган, аварийлиг деп санаан 14 дугаар школаның орнунда чаа школаны тудуп доозуп турар. Ол өөредилге объектизи чуртталга бажыңнарының шуут-ла чанында турары, таарымчалыг.

Тываның Баштыңы «Восток» тускай тудуг чериниң тудуп турары «Столичный» микрорайонунда чаа бажыңнарны база көрген. Хөй каът чаа бажыңнарда квартираларны чиигелделиг ипотека программазынга киришкеш, садып алган ээлеринге дамчыдып эгелээн. Владислав Ховалыг бажыңнар чанында уругларга таарыштыр туткан өөредиглиг ойнаар шөлдерни онзалап демдеглээн.

Тывада ипотека программазы эрткен чылдың сентябрьда ажылдап эгелээн. 2023 чылдың төнчүзүнге чедир керээлер чарарының планы ажыр күүсеттинген болгаш, бөгүн республика чурттакчылары бир муң чартык ажыг ипотека керээлерин чарган.

«Тубтен Шедруб Линг» хүрээге, Тываның Баштыңы Кужугет Шойгу аттыг культура фондузунуң тудугжулары болгаш төлээлери ужурашкан. Буддийжи комплексти калбартырының планын сайгарып чугаалашкан.

Кужугет Шойгу аттыг культура фондузунуң спонсор дузазы база деткимчезиниң ачызында, «Тубтен Шедруб Линг» хүрээзинге ус-уран тывыш мастерскаязын, хуурактарга хөй-ниити бажыңын, чүдүкчү чонга база туристерге кафени, ажык дээр адаанга спортчу шөлдү, ол ышкаш чөөн чүк эмнээшкининиң реабилитация төвүн тудар.


Возврат к списку