Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның тудуг сайыды Ирек Файзуллин-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Россияның тудуг сайыды Ирек Файзуллин-биле ужурашкан 29.03.2024

Удуртукчуларның ужуражылгазынга Россияның тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыдының оралакчызы, Шагаан-Арыг хоорайның чылыг-энергетика төвүнге болган айыыл-халаптың уржуктарын чайладырынга боду киришкен Алексей Ересько олурушкан. Амгы үеде ол ЧЭТ-тиң септелгезин харыылап турар. Олар Шагаан-Арыг хоорайның чылыг хандырылгазының амгы үеде байдалын болгаш чаа одалга төвүн тудуп болурунуң айтырыгларын сайгарып чугаалашканнар.

Шагаан-Арыгның чылыг-­энергетика төвүнде үш суугуну ажыглалга кииргенин, хөмүр-дашты суугуларже шууштуруп чорудар 2 конвейерни септээш, ажылдатканын, хөй квартиралыг бажыңнарны чылыдары-биле тургускан 13 модульдуг суугуларның тозун ажыглап турарын, оларның дөртүн курлавырда тургусканын, Владислав Ховалыг дыңнаткан.

Чылыг-энергетика төвүнүң болгаш суугуларның, хөмүр-даш шуудуп чорудар галереяның даштыкы дериг-херекселдерин чазып адырар ажылдар доос­туп турар.

Шагаан-Арыг хоорайга тудар чаа чылыг-энергетика төвүнүң төлевилелиниң техниктиг талаларын ажылдап кылыр талазы-биле ажыл эгелээнин Владислав Ховалыг дыңнаткаш, бо нарын ажылга Россияның Тудуг яамызының, тудуг ажылдарынга шинчилел ажылдарын чорудуп турар “НИЦ “Строительство” акционерлиг ниитилелдиң специалистериниң дузазы эргежок чугулазын онзалап айыткан.

Кызыл хоорайның комплекс­тиг тудуун, ооң инженерлиг инфратургузуун сайзырадыры-биле холбашкан айтырыг­ларны Ирек Файзуллин, Алексей Ересько болгаш Владислав Ховалыг база чугаалашканнар. Инженерлиг инфратургузугну сайзырадырынга федералдыг программалар болгаш нацио­нал төлевилелдер дузалыг болганын демдеглээннер. Чижээлээрге, Кызылдың “Прео­браженский” болгаш “Радиостанция” микрорайоннарындан чуунду суг төгер шугумну ниити канализацияга 2024 чылда кожарын “Стимул” программаның акша-хөреңгизи-биле боттандырарын планнаан. “Арыг суг” федералдыг программаның, “Экология” национал төлевилелдиң акшазы-биле ийи объектилерде тудуг-монтаж ажылдарын чорудуп турар.

Баш бурунгаар санаашкыннар-биле алырга, Кызыл хоорай турар девискээрге 772 муң дөрбелчин метр шөлдүг, 14 205 квартиралыг хөй каът 289 бажыңны тудар.

Президент Путинниң деткиишкини-биле, 2023 чылдың сентябрь айда боттандырып эгелээн чиигелделиг ипотека программазы Тываның чурттакчы чонунга кончуг ажыктыг болганын Тываның Баштыңы демдеглээн. Оон бээр 7 миллиард рубль ажыг түңнүг 1,5 муң керээлерни чурттакчылар чарган, 1191 квартираны садыглажыышкынга салган, туттунуп турар 2 бажыңда 302 квартираның төлевилел декларацияларын белеткеп турар.


Возврат к списку