Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Өскүс уругларга бажың-балгат тудуу уламчылаар

Өскүс уругларга бажың-балгат тудуу уламчылаар 28.03.2024

Россияның Тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызы-биле дугуржулганың иштинге бо чылын Тывага өскүс болгаш ада-иезиниң азыралы чок арткан уругларга 84 оран-саваны тудуп азы садып бээр. Регионнуң Тудуг яамызының ылавылап турары-биле алырга, 33 оран-саваның тудуу планнаттынган, 51 квартираны чуртталга оран-савазының ийиги рыногундан садып алыры көрдүнген.

Тудугну, чижеглей алыр чүве болза, Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан суурга, Чадаана хоорайга, Кызыл кожууннуң Сукпакка, Өвүрнүң Хандагайтыга, Тожунуң Доора-Хемге, Чеди-Хөлдүң Хову-Аксы база Чаа-Хөлдүң Чаа-Хөл суурларынга тудары көрдүнген.

Чуртталга оран-савазының ийиги рыногундан бажың-балгатты Шагаан-Арыг хоорайга, Сүт-Хөл кожууннуң Суг-Аксы, Мөңгүн-Тайганың Мугур-Аксы, Кызыл кожууннуң Кара-Хаак болгаш Ээрбек, Чөөн-Хемчик кожууннуң Хайыракан суурунга, Чадаана хоорайга, Барыын-Хемчиктиң Кызыл-Мажалык, Бай-Тайганың Тээли суурларынга, а ол ышкаш Кызыл хоорайга болгаш хоорайжыткан Каа-Хем суурга садып алыр деп турар.

Оон аңгыда бо чылын Кызылга өскүс уругларга 50 немелде чуртталга оран-савазының тудуун доозар деп турар. Оларның 10-унга хамаарыштыр күрүне өнчүзүнче оларны шилчидериниң чорудулгазы боттанып турар, 40-ин керээлиг организация июнь төнчүзүнге чедир шилчидер деп турар.

Россияның Маадыры Владимир Жога аттыг кудумчунуң 2 дугаарлыг бажыңында квартираларның ажыглалга киргениниң дугайында чөпшээрел документилерин долдуруп турар. Бажыңның 7-ги болгаш 8-ки корпустарында 20 чуртталга оран-савазын күрүне керээлеринге дүүштүр өскүс уругларга дамчыдып бээр.

«Чурттаар оран-сава алырының ээлчээнде үш муң ажыг өскүс уруглар турар. Чыл санында ук көргүзүг кызырлып кел чыдар болзажок, айтырыг чидиин салбаан, - деп республиканың тудуг сайыды Артыш Кыргыс чугаалап турар. – Үндүрүп берип турары акша-хөреңгилерниң чедишпезиниң дугайында Тываның Тудуг яамызы федералдыг төптү медээлээн. Ындыг-даа болза шынарлыг болгаш хөй оран-саваны тударын кызыдар бис".


Возврат к списку