Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Тывада келген

Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи Тывада келген 25.03.2024

Россия Федерациязының Президентизиниң Сибирь федералдыг округда бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышев Тыва Республикада ажыл-агыйжы чорук-херектиг келген.

Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи биле Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның ажыл-агыйжы ужуражыышкыны Кызыл хоорайга эрткен. Регионнуң хөгжүлдезиниң чугула угланыышкыннарының болгаш хүн бүрүде шиитпирлээр айтырыглар дугайында чугаа оларның аразынга болган.

Россияның Президентизиниң РФ-тиң Федералдыг Хуралынга Айыткалында чугула сорулгаларның, ол ышкаш Президентиниң чарлыктарының болгаш даалгаларының күүселдезинче онза кичээнгейни угландырган.

Россияның Чазааның бадылааны национал төлевилелдерни болгаш республиканың 2020 – 2024 чылдарда социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң хууда программазының күүселдезиниң дугайында Владислав Ховалыг илеткеп берген. “Арыг агаар” федералдыг программаны регионда боттандырып турарынче улуг кичээнгейни салган. Анатолий Серышевтиң демдеглээни-биле алырга, республиканың чурттакчыларының амыдырал-чуртталгазының шынарын экижидеринче угланган регионнуң эрге-чагырга органнары биле тус черлерде бот-башкарыкчы органнарның болгаш хамаатыларның аразында демниг тургузукчу ажылы көскү.

Экономиканың болгаш социал адырның объектилериниң терроризмден камгалалының айтырыгларын база Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи биле Тываның Баштыңы сайгарып чугаалашканнар. Шагаан-Арыгның чылыг-энергетика төвүнге чоокта чаа болган озал-ондактың уржуктарын канчаар чайлатканын сайгарып көргеннер. Одалга төвүнде үш улуг одалга суугуларын ажыглалга шалыпкын кииргенин Серышев демдеглээн. Россияның өске регионнарындан эккелген 13 модуль суугуларны хөй квартираларлыг чуртталга бажыңнарынга кошкаш, оларны чылыдып турар. Хөй квартираларлыг 62 бажыңда болгаш 20 социал объектиде амгы үеде чылыг. Чайгы хову ажылдарынга белеткелди, суг үерин болгаш өрт сезонун озал-ондак чокка эрттирерин, регионнуң транспорт инфратургузуун чаарттыр талазы-биле планнарны база чугаалашкан.

Регионнуң күрүне эрге-чагыргазының күрүне органнарының болгаш тус чер бот-башкарылга органнарының, соңгулда комиссияларының удуртукчулары, республиканың депутаттар корпузунуң болгаш хамааты хөй-ниити институттарының төлээлери-биле Анатолий Серышев ужурашкан. Үре-түңнелдиг кады ажылдажылга дээш оларга өөрүп четтиргенин Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи илереткен. “Март 15 – 17 хүннеринде эрткен Россия Федерациязының Президентизиниң соңгулдарынга белеткел болгаш ону эрттирип турар үеде күрүнениң баштыңынга эң бедик бүзүрелди илередип, ооң чорудуп турар угланыышкынын деткип, фронтуда дайылдажып турар чаңгыс чер чуртуглары дег, ёзулуг патриоттар кылдыр боттарын Тываның соңгукчулары көргүскен”, – деп бүрүн эргелиг төлээ демдеглээн. Күрүнениң баштыңының соңгулдарынга Тыва Республикада соңгукчуларның 95,5 хуузу киришкен, тыва соңгукчуларның 95 хуузу боттарының үннерин Россияның Президентизи Владимир Путин дээш берген.

Кызыл хоорайның аэропортунда кызыгаар таварыштыр чүък болгаш пассажирлер эрттирилгезиниң хөй талалыг чаа пунктузунуң ажылы-биле бүрүн эргелиг төлээ таныжып көрген. Каайлы, кызыгаар, фитосанитар, ветеринар, санитар-карантин дээш хыналданың шупту хевирлерин чорудар кылдыр чаа пункт дериттинген. Терминалдың бажыңында паспорт хыналдазының 5 кабиналарын тургускан, оларның бирээзин — кадыының байдалы кызыгаарлыг кижилерге тургускан. Бо пункт 1 шакта 100 пассажирни хынап эрттирер аргалыг.

Бо төлевилелди боттандырганы чедиишкинниг дээрзин Анатолий Серышев демдеглээн. “Бо пункт амгы үениң негелделеринге тааржыр эң эки шынарлыг дериг-херексел-биле дериттинген, айыыл чок чоруктуң бүгү негелдеринге дүгжүр объекти-дир. Делегей дүрген өскерлип турар, Азия - Оожум океан региону-биле быжыг харылзааларны тургузары биске кончуг чугула. Тыва Республиканың географтыг байдалы, чоокку кожалары-биле шагдагы культура харылзаалары ол кады ажылдажылганың быжыг үндезини болуру чугаажок” – деп Президентиниң бүрүн эргелиг төлээзи санап турар.


Возврат к списку