Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Профессионалитет» чемпионаттың Тывада регионалдыг чадазында 200 ажыг аныяктар киржип турар

«Профессионалитет» чемпионаттың Тывада регионалдыг чадазында 200 ажыг аныяктар киржип турар 22.03.2024

«Өөредилге» национал төлевилелдиң «Профессионалитет» федералдыг төлевилел чорудуунда, аныяк кижилерни өөредир болгаш мергежилге белеткээр адырда кол болуушкуннарның бирээзинге профессионал уран арганы шылгаар чемпионат хамааржыр. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Тываның көдээ ажыл-агый техникуму агрокластер шөлүнде эртип турар ук маргылдааны көрген.

Республиканың удуртукчузу үнүштерни ажаап-өстүрүп, көдээ ажыл-агый техниказын хынап-ажылдадып, мал аарыгларын тодарадып турарын көрген. Владислав Ховалыгның бодалы-биле алырга, сургуулдар даалгаларны бедик деңнелде күүседип турар.

- Индустриализацияда базымнар быжыг эвес болза-даа, Тыва – бир дугаарында мал ажыл-агыйлыг республика. Ынчангаш калбак хереглелдиг, ханы билиглиг специалистер биске херек. Чүгле оларның дузазы-биле бистиң суурларывыс чурттакчыларынга чедимчелиг үре-түңнелдерни база ажык-кончааныбээр, ажыктыг болбаазырадылга ажылын калбаа-биле киирери чедип алдынар – деп, республика баштыңы чугаалаан.

Республикадан 200 хире киржикчи – 14 хардан өрү назылыг школачылар база ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдары чемпионатта киржип турар. Бедик арга-дуржулгалыг эксперттер конкурс киржикчилериниң ажылынга демдекти салыр. Үш хонук дургузунда киржикчилер 30 аңгы угланыышкыннарга мөөрейлежир.

Чиик машиналарның септелгези болгаш хандырылгазы, тудуг шеверлелиниң ажылдары, даштың архитектурлуг болбаазырадылгазы, BIM информастыг модель технологиялары, агрономия база ветеринария, автогрейдер башкарары, көдээ ажыл-агый машиналарының ажыглалы, веб-технологиялар база инженер дизайны, эмчи болгаш социал ажаалда, экскурсия ачы-дузазын организастаары, повар херээ дээш,өске-даа угланыышкыннарда мөөрейлер чоруп турар.

"Бо чылын Тываның информастыг технологиялар техникумунда мобильдиг капсырылгалар ажылдап кылыр, Тываның агроүлетпүр техникумунда эът болбаазырадыр, Кызылдың педагогика колледжизинде күш-культура, спорт база фитнес шөлдери, уругларга болгаш улуг кижилерге немелде өөредилге шөлдериниң талазы-биле чаа угланыышкыннар ажылдап турар" – деп, республиканың өөредилге сайыды Елена Хардикова демдеглээн.

Регионалдыг чаданың тиилекчилери октябрьда Санкт-Петербургка эртер национал чемпионатка киржир.


Возврат к списку