Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Кадыкшыл чылында улуг комплекстиг хемчеглер эртер

Тывада Кадыкшыл чылында улуг комплекстиг хемчеглер эртер 21.03.2024

Владислав Ховалыг 2024 чылды Тывада Кадык камгалал чылы кылдыр чарлаан. Республика Баштыңы кижиниң эң улуг байлаа болур кадыынче шупту күштерни база кичээнгейни углаарын кыйгырган. Кадык камгалал системазын сайзараңгайжыдарындан аңгыда, амыдыралдың кадык овур-хевирин, кадыкшылче, хөгжүлделиг ниитилелче шимчээшкинни нептередир хемчеглер хүлээп алдынган.

Бадылаттынган планда массалыг аарыгларга удур профилактиктиг, кадыкшылга, спортчу база культура-массалыг, санитар-чырыдыышкынныг, эртем-практиктиг дээш, өске-даа 50 хире хемчеглер бар.

Республиканың кадыкшылга шуулганы (апрель 7-де), «Төп Азия регионнарынга санаторлуг-курорт комплекизин база эмнээшкин-кадыкшылга туризмин кластерлиг сайзырадыры» делегей чергелиг эртем-шинчилел конференциязы, «Студент спортчу лига» республика спартакиадазы (III-IV кварталда), «Тываның командазы 2024» республиканың аныяктарның өөредилге форуму (август) – улуг хемчеглер Кадыкшыл чылында планнаттынган.

Кадыкшыл чылында чурттакчы чоннуң шупту бөлүктери-биле ажылдаар. Күш-ажылчы коллективтерге эртенги сула шимчээшкиннер, «Күш-культура шагы» кадыкшылга хемчеглери, «Кадыкшыл – амыдыралдың аян-шинчизи!» акциялар, адырлар спартакиадалары, эртенниң-не чурттакчы чонга йога кичээлдери, хөй-ниити инструкторларының күш-культура-кадыкшылга ажылынче чонну база улгады берген кижилерни хаара тудуп, күүсекчи эрге-чагырга органнарының чылдың кубогунга оюннарны организастаар.

Студентилер ортузунга чиик атлетикага, волейболга, армрестлингиге, «Студентилер крозу-2024»-ну планче киирген. Тываның уруглар садының кижизидикчилеринге «ГТОшка-2024» спартакиаданы майда эрттирип, ГТО нормазын дужаарынче хаар тудар. Тываның уруглар лагерьлериниң чайгы сменазында спортчу-кадыкшылга угланыышкынныг дыштанылганы организастаар. Волонтержу (эки турачы) аныяктарның хөй-ниити организацияларының спартакиадазы июльда эртер. Сентябрьда школачылар база студентилер ортузунда «Дистанция – пешеходная» спортчу туризмге республика маргылдаазы, кадыкшылы кызыгаарлыг ада-иелер база уруглар ортузунда «Кадыкшыл хүнү» планда кирген.

Социал туризм талазы-биле эмнээшкинниг-кадыкшылга туризминиң маршруттарын, чайгы лагерьлерге назылап кырааннарның кадыын быжыглаарын, экскурсиялар болгаш походтарны, уруглар садтарынга база школаларга, чыдар эмнелгелерге, соцкамгалал албан черлеринге четвергде «балык хүнүн» киирип, планнаан. «Тыва ча: баг адар хевири» тыва ча адарынга «Алдын согун» республика маргылдаазын квартал санында эрттирер.

Кадыкшыл чылында, күш-ажылчы коллективтерге семинарлар, школаларга база ортумак тускай өөредилге черлеринге, школачыларга эмнелге ажылдакчыларын хаара тутпушаан санитарлыг-чырыдыышкынныг семинарлар, делгелгелер, лекциялар, халас экскурсияларны, аңгы-аңгы экологтуг акцияларны, делегейниң Чадаг-терге хүнүн, Автомобиль чок бүгү-делегей хүнүн, Дөгээ даанче массалыг үнүүшкүннүг «Кадык чүрек» акцияны планнаан.

Мартта Тывага «Сибирьниң элээрлер күжүнүң эвилели» регионнар аразының шуулганы, май 26-да – Бүгү-россияда сайгарлыкчылар хүнүнге тураскааткан конференция болуп эртер. «Тыва улусчу эмнээшкин» улусчу эмнээшкинге "төгерик стол", Көдээ херээженнерниң бүгү-делегей хүнүнде “Херээженниң кадыкшылы – национал өнчү” деп темалыг "төгерик стол", аныяк өг-бүлелерниң кадыын камгалаар айтырыгларга конференция болур.

Кадыкшыл чылының түңнелдерин үндүрген байырлыг хаашкын 2024 чылдың декабрьда болуп эртер.


Возврат к списку