Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның муниципалитеттеринде коммунал болгаш оперативтиг албаннар дүрген эрээн харның уржуктары-биле демисежип турар

Тываның муниципалитеттеринде коммунал болгаш оперативтиг албаннар дүрген эрээн харның уржуктары-биле демисежип турар 18.03.2024

Тываның алды муниципалдыг тургузуунда: Кызылда база Кызыл, Бии-Хем, Чөөн-Хемчик, Чеди-Хөл база Каа-Хем кожууннарда чурттакчылыг черлерде эрээн харның база бедик черлерден аккан сугнуң чуртталга бажыңнарынга айыылы-биле демиселди чорудуп турар. Муниципалитеттер даг эдээнден баткан сугну чайып, ооң оруун аштап, сугну сордуруп турар. Кожууннарда онза байдалдарже дүрген хөделир системаның күжүн база аргаларын кезээде белен чорукче киирген.

Эрткен неделяда Чеди-Хөл кожуунда эрээн хар суу оруктарны база бажың чанының девискээрлерин алган. Сайлыг биле Элегес суурларда байдал нарыыдаанындан, марттың 13-16 хүннеринде школаларны ырактан өөредилгеже шилчиткен. Коммуналдыг албаннардан аңгыда, кожуун болгаш суму чагыргалар ажылдакчылары часкы үерни чайладырынга киришкен. Кожуун чагыргазы «Бедик белеткелдиг» чурумче кирерин шиитпирлээн. Бөгүннүү-биле алырга, кожуунда байдал оожум.

Кызылда «ПК-ДСТ» КХН биле «Чаагайжыдылга» МУБ-туң техникалары Хербис даандан баткан сугга база оң талакы эрикке суг чаяар оңгарны арыглап, аштаан. Часкы үерге удур тускай техникалар, 3 шлюза ажыглаарынга белен деп, Кызыл хоорай мэриязы дыңнаткан. Сугга алзып болур айыылдыг зонада Азас, 2-ги Азас, Бүрен, Сергей Лазо, Көк-Тей, Парковая база Сибирьжи гвардейжилер кудумчулары кирип турар. Коммуналдыг албан черлери хүннүң-не харны хоорайдан үндүр сөөртүп турар. Марттың 15-ке чедир 24123 куб метр харны аштап, арыглаан.

Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурда Челээш, Современников, Крестьянская, Ударная, Чооду Кидиспей, Королёв, Таёжная Кирова, Интернациональная, Песочная Горнорудная, Берёзовая, Комарова, 2-я Целинная, Пограничная, Пригородная, Безымянная, Мичурина, Тепличная, Подгорная, Радиотехническая кудумчулардан эрээн харларны сордурган.
«Жилсервис» МУБ-туң тускай техниказы марттың 15-те, Хербис дааның эдээнде суг дозар арыкты каскан. Ол ышкаш Малчын кудумчузунуң артында, даг адаанда, суг оңгарын аштап арыглаан. Эрээш баткан суглардан чуртталга бажыңнарын чайлатканын, кожуун чагыргазы дыңнаткан.

Мөңгүн-Тайга, Чөөн-Хемчик, Чеди-Хөл база Тожу кожууннарда харның кылыны эрткен чылга деңнээрге 130-330 хуу хөй болганындан, үерлеп болурун Тываның гидрометереология төвү дыңнаткан.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг февраль эгезинде-ле кожуун чагырга даргаларының мурнунга часкы үерге удур белеткелди эгелээрин дааскан турган. Кожуун чагыргалары онза байдалдарда хөделир системаның күштерин база дериг-херекселдерин хынаан.

Марттың эгезинде республиканың Кызыл база Бии-Хем кожууннарынга часкы үерни айыыл чок эрттиреринге ийи чадалыг командалыг штаб өөредилгелерин организастаан. Россияның ОБЯ Тыва Республикада Кол эргелелиниң удуртулгазы-биле муниципалитеттер часкы үерлээшкин үезинде онза байдалдарны чайладырының, чурттакчылыг черлерни, экономика объектилерин база социал инфраструктураны камгалаарының хөделиишкиннерин быжыглап, катаптаан.


Возврат к списку