Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Россия Федерациязының Президентизиниң соңгулдаларынга бадылаан

Тываның Баштыңы Россия Федерациязының Президентизиниң соңгулдаларынга бадылаан 15.03.2024

Кызылдың 5 дугаар гимназиязында соңгулда комиссиязынга Владислав Ховалыг өөнүң ишти-биле кады бадылааннар.
Эртенгиниң 8 шакта Тывада шупту 187 соңгулда участоктары ажылын эгелээн. Республиканың баштыңы Президент соңгулдаларынга киришпишаан, «Таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээри» нацтөлевилелдиң иштинде «Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели» федералдыг төлевилелде хөй-ниитиниң девискээрлери дээш үнүн берген.

Кызыл хоорайның чурттакчылары боттарының хамааты хүлээлгелерин күүседири-биле, соңгулда участоктарынче идепкейлиг кээп турарын республиканың удуртукчузу бодунуң блогунда демдеглээн.
- Шупту улус өөрүшкүлүг, бүдүн өг-бүлелери соңгуп турар-дыр. Республикавыс бир дем-биле каттыжып алгаш, шупту идепкейлиг бадылаптарынга бүзүрээр мен. Ону ынчаар кылыптар бис. Россия бурунгаар көрүштүг, сырый каттышкан ниити сорулгалыг дээрзин бүгү делегейге бадыткаптар бис. Шупту - күчүлүг күш бис, Россия дээш бадылаар бис! – деп, регионнуң удуртукчузу МИЧ-ке интервьюзунга демдеглээн.

2024 чылда РФ-тиң президент соңгулдалары үш хүн үрүлчүлээрин сагындыраал. Марттың 15-17 хүннеринде бадылаашкын болур. Тывада 19 территориалдыг база 187 участок соңгулда комиссиялары ажылдап турар. Дүүн республиканың чедери берге черлериниң чурттакчыларынга, боттарының үнүн бээринге, хуусаа мурнунуң бадылаашкыны доозулган.

Марттың 15-тен 17-ге чедир, Кызылда база Каа-Хем суурга чаагайжыдылга объектилерин бадылаар пунктулар ажылдаар. Пунктуларның ажылында хаара туттунган волонтерлар 2025 чылда чаагайжыдылга бадылаашкынында киржип турар девискээрлерни тайылбырлап бээр.

Иштики херектер органнарының база Росгвардияның 400 ажылдакчылары республиканың соңгулда участоктарында корум-чурумну болгаш хөй-ниитиниң айыыл чок чоруун хүннүң-не хайгааралда алган.

Хөй-ниити хайгааракчылары бадылаашкынның чорудуун хайгаараар. Тыва Республиканың Хөй-ниити палатызының организастааны Хөй-ниитиниң хайгаарал төвү Кызылда ажылдап турар. Ооң кежигүннери соңгулда участоктарында бадылаашкын канчаар чоруп турарын ында видеохайгаарал камералары таварыштыр хайгаараар. Республиканың хөй-ниити штавының кежигүннери болгаш волонтерлар Хөй-ниитиниң хайгаарал төвүнге хамаатыларның соңгуур эргелеринге мониторинг кылып ажылдаар.

«Хайгааракчыларның, участок соңгулда комиссияларының база девискээр соңгулда комиссияларының дугайында бүгү информация Хөй-ниити хайгааралының төвүнче кирер. Бир эвес соңгулдалар үезинде кандыг-бир нарын чүүлдер база чурум үрээшкиннери болур болза, ону үш аңгы бөлүк сайгарар: сайгарылга бөлүү, юридиктиг бөлүк баа мобильдиг бөлүк. Тургустунган байдалда шиитпирни олар үндүрер» – деп, республиканың хөй-ниити штавының удуртукчузу Баян-Доржу Сат чугаалаан.


Возврат к списку