Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

2023 чылда арга-арыг өрттерин эвээжеткен СФО регионнарының санында Тыва база кирген

2023 чылда арга-арыг өрттерин эвээжеткен СФО регионнарының санында Тыва база кирген 13.03.2024

Россияның бойдус курлавырлары база экология сайыды Александр Козлов Александр Козлов республикага кээп чорааш, өрт айыылының сезонунга белеткелдиң федералдыг штаб хуралын удуртуп эрттирген. Урал, Сибирь база Ыраккы чөөн чүк федералдыг округтарның регионалдыг чазааның баштыңнары база төлээлери, ол ышкаш Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг аңаа киришкен.

Гидрометеорология болгаш долгандыр хүрээлел мониторингизиниң федералдыг албанының штабка баш бурунгаар дыңнатканы-биле алырга, регионнарга база Тыва Республикага арга-арыг өрттериниң байдалы мартта элээн нарыыдаар.

«Өрт айыылының медээлери доктаамал чаартынып турар. Ол сан-чурагайларны субъектилерже, ОБЯ-же, хыналда-хайгаарал органнарынче дарый чорудуп турар. Регионалдыг эрге-чагырга черлери медээлерни кичээнгейге ап, байдалдың хенертен өскерли бээринге белен турар ужурлуг. Ынчангаш арга-арыг өртчүлериниң штады шилиттинген, агаар суднолары-биле керээлер чардынган» - деп, Россияның бойдус курлавырлары база экология сайыды Александр Козлов чугаалаан.

Регионнарның төлээлери сезонга белеткел кайы хире чоруп турарын хуралда илеткээн. Тываның Арга-арыг ажыл-агыйы болгаш бойдус ажыглалының яамызы арга-арыг фондузунуң черлеринде арга-арыг өрттериниң шөлдерин 13,3 муң гага эвээжедир планныг. Арга-арыг өрттерин бирги хонуунда өжүрерин федералдыг көргүзүгге чедирип, 69,5 хуу чедирерин хандырар. Арга-арыгга агаардан база черде патрульдаашкынын үе шаанда чорударын экижидер. Ынчангаш 2024 чылда агаар судноларын тускайлап бээринге 6 керээни чарган. «Арга-арыгны камгалап арттырары» төлевилел-биле арга-арыг өрттерин өжүрер 10 санныг техниканы база «Одуванчик» ышкаш ужудукчу чок ужудар 13 аппаратты садар планныг. Марттың үшкү он хонуунда регионалдыг агаардан арга-арыг камгалалының ажылдакчылары-биле агаарга белеткелдерни эртип, өөредири планнаттынган.

Федералдыг штабка дыңнаткан эрткен чылдың түңнелдеринден алырга, чуртта 4,3 хире миллион гектар шөлге өрт эрткен. Сибирь федералдыг округтуң субъектилери ниитизи-биле арга-арыг өрттериниң санын болгаш шөлүн эвээжедир тускай сорулгалыг көргүзүгнү чедип алган. Сибирь федералдыг округтуң девискээринге 2023 чылда арга-арыг өрттериниң саны 2022 чылда деңнээрге, 1 416-га эвээш болуп, 2022 чылдазынга көөрге 286 252 гектар эвээш шөлдү алган.

Тыва Республика өртке алыскан арга-арыг шөлдерин кызырар планны чедип алган СФО регионнарының санында. 2023 чылда республикага арга-арыг өрттериниң саны ийи катап кызырылган. Субъект 2022 чылга деңнээрге, 2023 чылда арга-арыг өрттериниң шөлүн алды катап эвээжеткен.

Россияның Президентизи Владимир Путинниң шиитпири-биле идип үндүрген «Экология» национал төлевилел шугумундан республиканың арга-арыг ажыл-агый организацияларының материал-техиниктиг чепсеглээшкинин экижидер ажылдарны план езугаар чорудуп, чаа арга-арыг дериг-херекселдерин база арга-арыг өрттеринге удур техникаларны алганы эки түңнелдерни берген деп, регионалдыг Арга-арыг ажыл-агыйы болгаш бойдус ажыглалының яамызы демдеглээн.

Россияның арга-арыг ажыл-агыйының федералдыг агентилелиниң баштыңы Иван Советников штаб үезинде, арга-арыг өрттерин өжүрериниң каттышкан планын бадылаар ажылды дүргедедирин сагындырган. Федералдыг арга-арыг ажыл-агый агентилели регионалдыг 80 документилерни дүүштүрген. СФО регионнарының аразындан Тыва Республика арга-арыг өрттерин өжүрериниң каттышкан планын бир дугаарында бадылаан. Документ федералдыг агентилелдиң чөпшээрелин алган.


Возврат к списку