Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаан-Арыгның ЧЭТ одаар чүүл бээр шууштурулга шугумун катап ажыглалче киирип, ийиги котелду ажылдаткан

Шагаан-Арыгның ЧЭТ одаар чүүл бээр шууштурулга шугумун катап ажыглалче киирип, ийиги котелду ажылдаткан  11.03.2024

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Шагаан-Арыгның чылыдылга-энергетика төвүнде одаар чүүл бээр шууштурулга шугумун катап ажыглалче киириптерге, ийиги котел ажылдап эгелээнин дыңнаткан. Оон аңгыда дизельдиг көжүп чоруур котельнаяларны база салган. Ам хоорайда чеди көжүп чоруур котельнаяда хөй аалдыг каът бажыңнарны база социал объектилерни кошкан. Көжүп чоруур котельнаялар одалга сезону төнгүжеге доктаамал ажылдаар. Республикада келген 13 котельнаяның ниити күчүзү 23,5 мегаваттка дең.

- Россияның тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыды Ирек Энварович Файзуллин-биле доктаамал харылзаа бис. Ооң оралакчызы Алексей Васильевич Ересько-биле тус черде онза байдалдың уржуктарын чайладыр айтырыгларны удуртуп-башкарарының дээштиг системазын шалыпкын тургузуп алган бис – деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда бижээн.  

Шагаан-Арыгның чылыдылга-энергетика төвүнге болган өрттен котельнаядан аңгы турар одаар чүүл бээр системазы үрелгенин сагындыраал. А чылыг-хандырылга объектизиниң дөрт котелу канчанмаан-даа.

Март 6-ның дүнезинде бирги котелду ажылдаткан, ооң күчүзү бүгү хоорайның суг хоорзаларында чогуур температураны тудуп турар. Ынчаарда чырык хандырылгазының механизмнеринде кабельдерни солуп, түр үениң схемазы-биле чылыгны берген.

Россияның тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыдының оралакчызы Алексей Ереськонуң бодалы-биле алырга, хоорайның инженерлиг коммуникацияларының байдалы эки болгаш, мобильдиг котельнаяларны этеп салыр ажылдар дүрген кылдынып турар.

- Септелге ажылдарын эгелээш, хоорай четкизиниң байдалы эки дээрзин көрдүвүс. Ынчангаш кескеш, эптеп салыры шалыпкын чоруп турар. Катап үрелген, авария болган таварылгалар чок. Ажылдар чиик, дүрген болуп тур – деп, федералдыг сайыттың оралакчызы демдеглээн. 

Алексей Ересько оон аңгыда, болган болуушкунга хамаарыштыр хоорай чурттакчыларында билиишкин барын онзалап демдеглээн: 

- Республиканың Баштыңы-биле хоорайның социал объектилерин шуптузун эргий кезидивис. Оран-саваларда чылыгның температуразы чогуур деңнелче көдүрлүп чоруп турарын көрдүвүс, амгы үеде хөй аалдыг бажыңнарны чылыгга кожар ажылдар уламчылап турар. Чурттакчыларда билиишкин бар. Чаңгыс-даа кижи, удуур дээривиске, чүге дүне ажылдап, шаптыктап тур силер деп, чүве чугаалавады. Чурттакчыларның сеткил-хөөнү эки. Ол ышкаш түр када чурттаар пунктуларга база чордувус. Өрээлдер чылыг, аъш-чем-биле хандыртынган, ажылдарны организастаан. Элээн улуг аварияны чурттакчы чоннуң оожум, топтуг хүлээп турарының бир чылдагааны ол деп бодап тур мен.

Мобильдиг котельнаяларны дыка дүрген ажылдадып турар, чүгле четкиже ону кезип алыры нарын, үе чарыыр ажыл ол.

- Ол эвес болза, хоорайга чылыг хандырылгазын дүрген киирери болдунмас турган. Котельнаялар чок болза, берге-ле. Соңгу чүк зоназында боорда, чылыг хандырылгазының чаа объектилери чок шупту субъектилерге, ылаңгыя чылыг хандырар чүгле чаңгыс объектилиг чурттакчылыг черлерге, шак мындыг мобильдиг котельнаяларның турары албан деп санаар мен – деп, Ересько чугаалаан.


Возврат к списку