Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Шагаан-Арыгда катап тургузуушкун ажылдарында 300 ажыг специалистер хаара туттунган

Шагаан-Арыгда катап тургузуушкун ажылдарында 300 ажыг  специалистер хаара туттунган 10.03.2024

Шагаан-Арыг хоорайда онза байдалдың уржуктарын чайладыры-биле 300 ажыг кижи база 78 санныг тудуг техникалары хоорайның ЧЭТ база чылыг трассазында катап тургузуушкун ажылдарында хаара туттунган ажылдап турар. Тывадан бригадалар-биле кады Москва, Новосибирск, Красноярск, Кемерово областардан база Хакасиядан специалистер ажылдап турар. Онза байдал чурумунда ажылдар чоруп турар. Кузбасстан специалистер марттың 7-де Шагаан-Арыгга келген дораан-на, дарый ажылдап кирипкеш, бирги модульдуг котельнаяны эртенгиниң 4 шакта ажылдаткан.

Россияның Тудуг яамызының база Сибирь регионнарының курлавырындан чоруткан шимчеп чоруур котельная дериг-херекселдерин РФ-тиң Камгалал яамызы биле ОБЯ тускай борттарынга - автомобиль база агаар транспорту-биле Шагаан-Арыгга эккелгеш, бүгү хоорайда үлей салган. Каш-ла хонук бурунгаар Москваның бедик каъттарлыг бажыңнарын чылыдып турган мобильдиг котельнаялар Шагаан-Арыгның чылыг четкизинге чылыг хандырыкчызының чогуур температуразын тудар кылдыр, чылыг трассазында кожуп салган.

"Бо мобильдиг котельнаяны Москвадан эккелген – деп, ЕКС компания бөлүүнүң инженери (Москва) Максим Садковский чугаалаан. - Москваның Марьина Роща районунда бедик бажыңнарны чылыдып турган котельнаяны ИЛ-76 самолет-биле эккелген. 3 МВт күчүлүг котельнаяны чылыг оруунга кожуптарга сугну боду алгаш, чылыткаш, катап эргилдириптер".

"Бот-боттарынга кажан-даа дузалажыптарынга белен өг-бүле – улуг болгаш эп-найыралдыг чуртта чурттап турар бис"- деп, Владислав Ховалыг бодунуң блогунда демдеглээш, федералдыг төпке болгаш өске регионнардан губернатор эштеринге четтиргенин илереткен. Бөгүн Шагаан-Арыгда Улуг-Хем кожуун чагыргазының база ЧДДА, Шагаан-Арыг хоорай чагыргазының, ЧЭК-4 башкарыкчы компанияның, Шагаан-Арыг участогунуң, Тываның Аварийлиг-камгалал албанының, Онза байдалдарны болдурбас база чайладыр комиссияның, Росгвардияның, Тываның ИХЯ база ОБЯ, Тываның ХК база ОБ албанының, «Сибирь» Росчетки, "Дизель" КХН, "ДСТ" КХН, "Водоканал" КХН, Тываның Одалга болгаш энергетика яамызының база Чуртталга-коммунал ажыл-агый яамызының, Кемерово хоорайдан "ЦОК ЖК и ДК Кузбасса", Красноярск хоорайдан "КрасЭко", Новосибирск хоорайдан "Энергия" МУБ, Абакан хоорайдан Хакас Республиканың Инженер албаны, Сибирская гарантирующая компания филиал Красноярск хоорайның «Красноярская теплосеть» Сибирьниң магадылал компаниязының филиалы, Красноярск хоорайда «СибирЭнергоремонт» АН Красноярскның филиалының, Абаканнның ЧЭТ, Абакан хоорайда «Южная Сибирская теплосетевая компания» КХН, Москва хоорайда "ЕКС" компания бөлүктерниң төлээлери ажылдап турар. Чылыг четкизинде технологтуг кожулданың бүгү-ле ажылдарын Россияның тудуг болгаш чуртталга-коммунал ажыл-агый сайыдының оралакчызы Алексей Ересько-биле кады чорудуп турар.

Тываның чону чаңгыс чер чурттугларынга кажанда-даа дуза кадарынга беленин бо удаада база катап бадыткаан. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Шагаан-Арыгның ЧЭТ-те ажылдар кайы хире чоруп турарын база катап хынап чорааш, бо бүдүрүлгеге чээрби ажыг чыл ажылдаан, амгы үеде ТШО киржикчизи Амур Кызыл-Таска ужурашкан. Ол электриктен эгелээш, котельная начальнигинге чедир депшип ажылдаан. Шөлээлеп чанып келгеш, айыыл-халапты дыңнап кааш, катап тургузуушкун ажылдарынла дузалажып турары ол.

"Төрээн черинге шөлээлеп чедип келгеш, когараан объектиде септелге ажылдарында дузалажып турар езулуг патриот, ТШО дайынчызынга ужураштым. Амур Кызыл-Тас Шагаан-Арыгның ЧЭТ-ке 20 ажыг чыл ажылдаан – деп, Тываның Баштыңы чугаалаан. – Болуушкунну дыңнап кааш-ла, бажыңда ажылын октапкаш, ында чеде берген. Кажан чылыгны бериптерге, тускай шериг операциязынче дораан аъттаныптар планныг. Донбасстың чону Ада-чурттуң улуг дайынының чылдарында тыва эки турачыларның маадырлыг төөгүзүн ам-даа сактып чоруурун, оларның салгалдары – амгы ТШО киржикчилерин дыка хүндүлеп чоруурун чугаалады. Бистиң шериглеривис өгбелериниң алдар адынга төлептиг болуп, даалгаларын ак сеткилдиг күүседип чорурулар".

Аныяк сайгарлыкчы Артыш Давакай чаңгыс чер чурттугларынга улуг дузазын көргүскен. Онза байдал дугайында дыңнадыышкын соонда, бодунуң акшазы-биле 30 чылыдыкчыны саткаш, Шагана-Арыгга эккелгеш, түр үеде чурттаар пунктуларга салыр кылдыр республиканың ХК база ОБ албанынга хүлээткен.


Возврат к списку