Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва Николай Иванович Рыжковтуң мөчээни-биле качыгдалын илереткен

Тыва Николай Иванович Рыжковтуң мөчээни-биле качыгдалын илереткен 29.02.2024

Тываның Баштыңы база Тыва Республиканың Чазааның кежигүннери Россия Федерациязының Күш-ажылдың Маадыры, Ленин база Күш-ажылчы Кызыл Тук орденнерниң эдилекчизи, ССРЭ-ниң Күрүне шаңналының ийи дакпыр лауреады, республиканың хөгжүлде сайзыралынга канчаар-даа аажок улуг үлүг-хуузун киириштирген билдингир күрүне болгаш политиктиг ажылдакчы Николай Иванович Рыжковтуң мөчээни-биле төрээн болгаш чоок кижилеринге ханы кажыыдалын илереткен.

Николай Иванович Рыжков Күрүне планының бирги оралакчызы албан-дужаалга ажылдап турда, 1979 чылда Тыва-биле салым-чолу доңнашкан. Ынчан Тыва АССР-ның хөгжүлде айтырыы ону тоомча чок арттырбаан. Николай Иванович ССРЭ-ниң Дээди Совединиң депутады, СЭКП ТК секретары база Министрлер Чөвүлелиниң даргазы тургаш, республикага бүгү-ле арга-деткимчени көргүзүп келген.

Республиканың ынчангы удуртукчулары – Григорий Чоодуевич Ширшин база Чимит-Доржу Байырович Ондар-биле сырый харылзааны тудуп, дыка хөй социал төлевилелдерни амыдыралга боттандырары-биле кады ажыдаан.

Николай Ивановичиниң дузазы-биле, 1985 чылда СЭКП ТК биле ССРЭ-ниң Министрлер Чөвүлели Тыва АССР-ниң дүрген социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң доктаалын хүлээп алган. Ол шиитпирниң ачызында, Москва база Ленинград областардан, Красноярск крайдан келген тудуг бригадалары 1987 -1990 чылдарда республиканың найысылалынга 1 дугаар школаны, 1 дугаар уруглар садын, чаа Иркутская кудумчуда база Ангарский бульварда чуртталга кварталдарын, 12 дугаар школаны, Кызылдың педагогика колледжизин туткан.

Донбасстың салгал дамчаан шахтерлар өг-бүлезинден үнген Николай Иванович Рыжков быжыг эртем-билии, күш-ажылчызы, тура-соруу болгаш профессионал чоруу-биле ажылынга чайынналчак депшилгени чедип алган. 1991 чылда РСФСР-ниң президент соңгулдаларынга киришкен. Ынчан Тываның чону эң хөй үннү берген.
2003 чылдың сентябрьдан бээр, Рыжков Федерация Чөвүлелинге Белгород облазының күрүне эрге-чагыргазының күүсекчи органын төлээлээн. Сөөлгү 11 чылдарда Федеративтиг тургузуг, регионалдыг политика, Соңгу чүктүң тус чер бот-башкарылгазының болгаш херектериниң талазы-биле палата комитединиң составынга ажылдаан.

2023 чылдың октябрьда Николай Иванович Рыжков 94 харлапкаш, РФ-тиң сенатору бүрүн эргелеринден боду халашкан.


Возврат к списку