Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның делегациязы бүгү делегейниң аныяктар фестивалынче аъттаныпкан

Тываның делегациязы бүгү делегейниң аныяктар фестивалынче аъттаныпкан 29.02.2024

Тываның ажылчын болгаш студент аныяктары Россияның Президентизи Владимир Путинниң Чарлыы-биле болуп эртер делегейде аныяктарның эң улуг болуушкунунга бистиң республиканы төлээлээр. Фестиваль бизнес, медиа, чурттар аразының кады ажылдажылга, культура, эртем, өөредилге, эки турачы база ачы-буян, спорт адырларында, хөй-ниити амыдыралының янзы-бүрү угланыышкыннарында, ол ышкаш аңгы-аңгы уруглар организацияларын биле каттыжыышкыннарын төлээлээн элээдилерниң 20 муң хире российжи болгаш даштыкы аныяк лидерлерин хүлээп алыр.

Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Айдын Чюдюк тыва делегация-биле республиканың Чазаанга ужурашкан. Делегейниң аныяктар фестивалынга бистиң республиканы 17 аныяктар – республиканың дээди болгаш ортумак өөредилге черлериниң сургуулдары, күш-ажылчы организацияларның специалистери төлээлээр. Фестивальче олардан аңгыда, организаторларга дузалажып беш волонтер аъттаныптар.

Фестиваль 2024 чылдың марттың 1- 7 хүннеринде «Сириус» федералдыг территорияга болуп эртер. Сочиге олимпий оюннарын эрттирер дээш туткан Олимпийжи суурга киржикчилерни чыттырар. Россияның президентизи Владимир Путин 2023 чылдың апрельде Бүгү-делегейниң аныяктар фестивалын эрттирер дугайында чарлыкка атты салганын сагындыраал. Татьяна хүнүнде студентилер-биле ужуражып турда, ужуражылганың бир киржикчизи 2017 чылда Сочиге болуп эрткен фестивальды ам база катаптап көрзе дээн саналын, президент деткээн.

Эрткен чылдың июньдан бо чылга чедир фестивальга киржир билдириишкиннерни хүлээген, чижилге улуг болганындан шупту кордакчылар шыңгыы шилилдени эрткен. 2017 чылга деңнээрге аңаа киржиксээн аныяктар алды катап хөй болган, 300 муң ажыг билдириишкин кирген, ынчангаш делегейниң аныяктар фестивалы-2024 дыка улуг хемчээлдиг болуушкун болур. Чагыглар саны хөй болганындан, конкурс шилилдезиниң үезинде эң хөй балл алган кандидаттарны организаторлар шилип алган. Аңгы-аңгы адырларда улуг ужур-дузалыг төлевилелдерни удуртуп, көскү көргүзүглерлиг чедиишкиннерлиг, шудургу болгаш хөй-ниитичи идепкейлиг аныяктар мурнады шилиттинген.

Вице-премьер Айдын Чюдюк тыва аныяктарга чагыын берип тура, Россияның шупту регионнары база делегейниң 180 хире чуртундан делегациялар киришкен улуг масштабтыг, төөгүлүг болуушкуннуң киржикчилер санынче киргени дээш байырын чедирип, бистиң республиканы бедик деңнелге төлептиг төлээлээрин күзээн.

Фестивальдың киржикчилерин эртем болгаш өөредилге, технологиялар болгаш инновациялар, культура болгаш уран чүүл, гуманитарлыг эртемнер болгаш социал адыр, спорт болгаш экология талазы-биле, ол ышкаш чогаадыкчы ужуражылгалар, спортчу маргылдаалар, культура-массалыг хемчеглер дээш, өске-даа янзы-бүрү программалыг неделя манап турар. Фестивальдың киржикчилери бүгү-ле болуушкуннарны кады эрттиржип база организастажыр болганда, канчаар-даа аажок улуг арга-дуржулганы алырлар деп, организаторлар санап турар.

Тываның волонтерлары харылзажып база найыралдажып четтигипкени дөрт африканчы күрүнеден киржикчилерни фестиваль үезинде аай-дедир үдээр. Тываның оолдар, уруглары фестивальдың ажыдыышкынында база шупту массалыг хемчеглер үезинде киискидер дээш, Тываның тугун Сочиже ап алганнар.


Возврат к списку