Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг федералдыг тудуг болгаш ЧКА сайыды Ирек Файзуллин-биле ужурашкан

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг федералдыг тудуг болгаш ЧКА сайыды Ирек Файзуллин-биле ужурашкан 29.02.2024

Москвага Владислав Ховалыг биле Ирек Файзуллинниң ужуражылгазының үезинде, тудуг адырын хөгжүдер угланыышкыннарны, регионалдыг чиигелделиг ипотека программазын боттандырарын база федералдыг тускай сорулгалыг программаларга регионнуң киржир аргазын сайгарып чугаалашкан. Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң инициативазы-биле республика девискээринде боттандырып турар төлевилелдерге деткимчени көргүзүп чорууру дээш, Тываның Баштыңы федералдыг сайытка четтиргенин илереткен.

Регионнуң тудуг адыры эки талаже өскерилгени демдеглеттинген. Росстаттың сан-чурагайындан алырга, ооң мурнунда чылга деңнээрге, эрткен чылын республикада 172,7 муң дөрбелчин метр, азы 23,6 хуу хөйге чуртталга тудуун туткан. Федералдыг Тудуг яамызының улуг деткимчези-биле шынарлыг белеткел ажылдарын чорутканындан, ындыг бурунгаарлаашкынны чедип алганын Владислав Ховалыг демдеглээн.

Президент Владимир Путинниң деткиишкини-биле эрткен күзүн эгелээн, чылда 2 хуу чиигелделиг ипотека республиканың чурттакчы чонунуң ортузунда дыка хереглелдиг болганын Тываның Бшатыңы федералдыг сайытка дыңнаткан. Программаның киржикчи банкылары 2023 чылдың төнчүзүнге чедир чиигелделиг 801 ипотека бээр планныг тургаш, херек кырында 1010 ипотека чээлизин берген. Бо чылдың февраль ортанга чедир ниитизи-биле 5 млрд ажыг рубльге 1,5 муң ажыг ипотека керээзи чардынган, чаа тудуглардан 2000 ажыг квартираларны садып алган.

Февраль ортан үезинде республика кээп чораан Россияның тудуг болгаш ЧКА сайыдының оралакчызы Никита Стасишин чуртталга тудуунуң чорудуун боду көрүп, чиигелделиг чуртталга чээлизиниң программазы канчаар күүсеттинип турарынга үнелелди берген. Тываның Чазаанга болуп эрткен хурал үезинде, федералдыг сайыттың оралакчызы регионнуң комплекстиг чуртталга тудуунга дээштиг деткимчени берген чиигелделиг ипотеканы ам-даа узадыр херек дээн бодалын илереткен.

Владислав Ховалыг биле Ирек Файзуллин федералдыг программаларда республиканың киржилгезин база көрген. Тыва «Чурттаар оран-сава болгаш хоорай хүрээлели» национал төлевилелдиң таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр федералдыг программаны чедиишкинниг боттандырып, муниципалдыг тургузугларда чүс ажыг объектилерни чаагайжыткан.

«Арыг суг» федералдыг төлевилел-биле эрткен чылын Хову-Аксы суурда база Кызыл хоорайда суг хандырылгазының үш объектизин тудуп дооскан. Ийи объектиде инфраструктураның тудуг-монтаж ажылдары уламчылавышаан.

Ам республика федералдыг, регионалдыг база тус чер бюджеттеринден кады акшаландырыышкын акша-хөреңгизи-биле чаа чуртталга микрорайоннарынга инфраструктура объектилерин тудар арганы регионнарга берип турар «Стимул» федералдыг программага киржир ажылды идепкейжидер ужурлуг.


Возврат к списку