Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Культура» нацтөлевилел-биле Тывада келген автоклубтар ыраккы малчын аалдарже үнүп турар

«Культура» нацтөлевилел-биле Тывада келген автоклубтар ыраккы малчын аалдарже үнүп турар 26.02.2024

Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң инициативазы-биле эгелээн «Культура» национал төлевилелди боттандырып, Тываның алды кожуунунда культура албан черлеринде тускайжыттынган автотранспорт бодунуң девискээринде эң ырак черлерже үнүүшкүннерни организастаан. Автоклубтар чүгле эрткен чылда аңгы-аңгы темалыг 87 культура-массалыг хемчеглерни эрттирип, 52 чурттакчылыг черлерге четкен. Көжүп чоруур культура бажыңнарының эрттиргени культура-массалыг хемчеглерни 30 муң хире көдээ чурттакчылар көрген.

Хову-шөлдерже үнүп, ажык дээр адаанга концерт номерлеринден эгелээш кинога чедир көргүзер кылдыр автоклубтарны дерээн. Көжер клубтар сценалыг, үн улгаттырар, чырык-биле каастаар аппаратуралыг, ноутбуктар, проекторлар, стабилизаторлар, генераторлар-биле хандыртынган.

Тус черниң артистери бодунуң кожуунунда культура бажыңнары чок бичии суурларже, малчын коданнарже, хову-шөлдерде турлагларже, аржааннарже үнүп, культура-массалыг хемчеглерни эрттирип турар.

Чижээ, Бай-Тайгада Н. Өлзей-оол аттыг культура бажыңының ажылдакчыларыхоочуннар-биле кады, күскү дүжүт үезинде комбайнерларге, а кыжын кыштагжыларга концерт номерлерин бараалгаткан. Тус чер чурттакчылары “дугуй кырында хуулгаазын” культура одааның ажылдакчыларынга четтиргенин илередип турарлар.

2022 база 2023 чылдарда Бай-Тайга кожууннуң Тээли; Чөөн-Хемчик кожууннуң Бажың-Алаак; Эрзин кожууннуң Эрзин; Кызыл кожууннуң Сукпак; Таңды кожууннуң Бай-Хаак суурларның культура бажыңнары база Каа-Хем кожууннуң Сарыг-Сеп суурда культура сайзыралы болгаш дыштанылга төвү хөй ажыл-чорудулгалыг көжүп чоруур культура төптерин, азы автоклубтарны алган.

Амгы үениң автоклубтарын алыр дизе, көдээ культура-дыштанылга албан черлери Культура яамызының чарлааны конкурс шилилгезинге киржир ужурлуг. Аар өртектиг транспортту шын болгаш чөптүг ажыглалын кордакчылар бадыткаар ужурлуг.


Возврат к списку