Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы В. Ховалыгның Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини

Тываның Баштыңы В. Ховалыгның  Ада-чурт камгалакчызының хүнү-биле байыр чедириишкини 23.02.2024

Хүндүлүг чаӊгыс чер чурттугларым!

Февраль 23-түӊ хүнү – Ада-чурт камгалакчыларыныӊ, шериг хүлээлгелиглерниӊ, дайынчыларныӊ бедик тура-соруун алгап-мактаан, оларныӊ ыдыктыг Ада-чуртунга шынчы чоруун илереткен чараш байырлал болур. Ада-чурт камгалакчыларыныӊ байырлалы тѳѳгүнүӊ аңгы-аңгы үелери-биле сырый харылзаалыг болуп келген. Бо хүн бис Ада-чурттуӊ Улуг дайыныныӊ киржикчилери маадырларывысты, тыва эки турачыларывысты сактып, оларныӊ Тиилелге дээш амы-тынын харамнанмайн турушкан маадырлыг чоруунга ханы хүндүткелди кезээде кѳргүзүп чоруур бис. Бѳгүн тускай шериг операциязында киржип турар дайынчыларывыстыӊ эрес-дидим чоруунга ханы хүндүткеливисти кѳргүзүп, оларныӊ-биле чоргаарланып турар бис.

Бистиӊ чаӊгыс чер чурттугларывыс 55-ки гвардейжи мото-адыгжы (даг) бригаданыӊ болгаш ѳске-даа шериг кезектериниӊ дайынчылары, хѳй санныг эки турачыларывыс тѳѳгүлүг болгаш шиитпирлиг тулчуушкунда киржип турлар. Тываныӊ хѳй омак-сѳѳктүг чурттакчылары оларны бүгү-ле сагыш-сеткили-биле деткип, оларныӊ эрес-дидим, ѳлүм чок маадырлыг чоруунга чоргаарланып, Тиилелгеже улуг бүзүрелин илередип турарлар.

Бѳгүн күчүлүг улуг чуртувус хостуг хѳгжүп сайзыраар дээш, чидиг демиселде турар бо дүшкүүрлүг үеде бистиӊ ниити Тиилелгевис дээш боттарыныӊ ажыл-агыйы, хүлээлгези, сагыш-сеткили-биле чогуур үлүг-хуузун киириштирип чоруур улузувуска хүндүткелди кѳргүзер ужурлуг бис.

Бо кайгамчыктыг байырлал силерге Ада-чуртувустуӊ чаагай чоруу дээш демиселдиӊ бедик тура-соруун хайырлаар-ла болзунам! Силерге каӊ кадыкты, чогаадыкчы чедиишкиннерни, сайзыралды, тайбыӊ чаагай амыдыралды, бедик сүлде-сүзүктү, чаагай чолду, бүгү-ле эки чүүлдерни хайырлаар болзунам деп сеткилимден күзеп тур мен!


Возврат к списку