Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кыштаглаашкынны хүр менди ажарынга мал чеминиң курлавыры чедер

Кыштаглаашкынны хүр менди ажарынга мал чеминиң курлавыры чедер 21.02.2024

Бо кыш - Тываның малчыннарынга болгаш кожуун-сумулар удуртукчуларынга езулуг-ла шылгалдалыг чыл болган. Кыш эгезинде улуг харның дүшкени, үргүлчүлелдиг сооктар база күштүг хаттар мал ажылдыгларга  бергедээшкиннерни тургускан. Чамдык кожууннарда харның кылыны ортумаа-биле 20-35, чер-черлерде 50 см четкен. Ол эрткен кыштарга деңнээрге 5-10 см-ге кылын бооп турар.

Чамдык кыштагларже орук дуглаттынган. Ынчангаш Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг малчын турлагларже орук-чирикти ажыдып, одар-белчиирни далбыйлаар ажылды организастаарын кыйгырган.

- Республиканың көдээ ажыл-агый эргелелдериниң дыңнатканы болза, бергедешкен аалдарже орукту хардан аштаар ажылдар чоруп турар. Таңды кожууннуң дөрт ажыл-агыйының баазазында база Чөөн-Хемчиктиң бир ажыл-агыйында мал чеминиң республика курлавырын тургускан, хереглелдиг кожууннарже ону чорудуп эгелээн. Ол ышкаш сиген-ширбиил, сула база оодурбаның курлавыры чедер, байдалды контрольда тудуп турар бис – деп, республиканың көдээ ажыл-агый сайыдының албан хүлээлгезин күүседип турар Юрий Оруспай илеткээн.

Республика мал кыштаглаашкынын хүр-менди ажар дээш 277 муң тонна сиген-ширбиилди күзүн белеткээнин, амгы үеде 132 муң тонназы артканын сагындыраал. Республика курлавырында 340 тонна хоолулуг мал чеми, ооң санында 196 тонна сула, 144 тонна мал чиир холуксаа бар.

Возврат к списку