Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада «Культура» национал төлевилел боттаныышкыны-биле уругларның уран чүүл школаларының материал-техниктиг баазазын чаарткан

Тывада «Культура» национал төлевилел боттаныышкыны-биле уругларның уран чүүл школаларының материал-техниктиг баазазын чаарткан  20.02.2024

«Культура» национал төлевилелдиң ачызында Тываның салым-чаяанныг уругларының чогаадыкчы уран-талантызын долузу-биле сайзырадыр арга тургустунган. Президентиниң инициативазы-биле республиканың суурларында уругларның уран чүүл школаларының баазазы чаартынып эгелээн. Республиканың ыраккы кожууннарында уругларның уран чүүл школаларның оран-саваларын чаартып, хөгжүм херекселдери болгаш өске-даа дериглер-биле четчелеп турар.

2019 чылда Тожунуң Тоора-Хем, Таңдының Бай-Хаак суурларда, Улуг-Хемниң Шагаан-Арыг, Бии-Хемниң Туран хоорайларда, Кызылда Н.Рушева аттыг уругларның уран чүүл школалары чаа пианиноларны алган.

2020 база 2022 чылдарда Туранда база Сукпакта уран чүүл школаларын национал болгаш өске-даа хөгжүм херекселдери, чаа дериг-херекселдер база өөредилге материалдары-биле четчелээн. Бо чылын эде чаартынар Сарыг-Сеп школазын долу өскерлиишкин манап турар.

«Ооң мурнунда чылдарда чиик өртектиг чүгле чаңгыс азы ийи хире хөгжүм херекселин салдып алыр аргалыг турдувус – деп, Туранда уругларның уран чүүл школазының директору Евгения Тихонова чугаалаан. - «Культура» национал төлевилелге киришкенивис ачызында, школавыстың төөгүзүнде бир-ле дугаар мындыг улуг чаартылга кылдынган. Пианиножулар, хөгжүмчүлер, соктаар хөгжүм ойнакчылары, чурукчулар болгаш самчыларны өөртүп, салбыр бүрүзүнде чаа чүүллерни саткаш салган. Башкылаашкын ажылының хензиг-ле чүүлдерин тайылбырлаарынга чаа херекселдер көңгүс өске сагыш-сеткил хайныышкынын бээр».

Национал төлевилел боттаныышкыны-биле Туранда уругларның уран чүүл школазынга чүгле капитал септелгени эвес, а аңаа тудуштур 100 дөрбелчин метр ниити шөлдүг тудугну туткан. Школаның чаа тудуунда улуг залды ажытканындан, культура-массалыг байырлал хемчеглерин, концерттерни, делгелгелер болгаш школачы мөөрейлерни эрттирер арга бар апарганын школаның директору чугаалаан.

Бөгүн уран чүүл школазының 138 сургуулу алды өөредилге программазы – гитара, уран чурулга, ниитиниң база чаңгыстың ыры, фортепиано болгаш хореографияда өөренип турар. Ында 6-дан 17 хар чедир назылыг уруглар хаара туттунган.

Уруглар чогаадыкчы болгаш өөредилге кичээлдерже улуг күзел-биле кээп турарын Евгения Тихонова демдеглээн. «Бистиң өөреникчилеривистиң хөгжүмчү арга-мергежилин сайзырадырынга ол улуг дузалыг» - деп, башкы чугаалаан.


Возврат к списку