Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышев Российжи эртем хүнү-биле эртем ниитилежилгезиниң төлээлеринге байырын чедирген

РФ-тиң Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи Анатолий Серышев Российжи эртем хүнү-биле эртем ниитилежилгезиниң төлээлеринге байырын чедирген 08.02.2024

Российжи эртем хүнү база Россияның эртемнер академиязының үш чүс чылдааны-биле эртемденнерге, шинчилекчилерге база эртем ниитилежилгезиниң шупту төлээлеринге байыр чедирип тур мен!

Бистиң шылгараңгай эртемденнеривис эрткен үш чүс чылдарда бистиң Ада-чуртувустуң база бүгү делегейниң чаагай чоруунга езулуг-ла үнелеп четтинмес ажыдыышкыннарны кылган. Россияның индустриалдыг күчүзүн хевирлээринге база бистиң ниитилелдиң бүгү-ле адырларын сайзыраңгайжыдарынга Эртемнер академиязы башкарыкчы рольду ойнап турар.

Российжи эртемниң төлээлери билиглерниң бедик күзелдеринге сундулуу, мергежилинге бердингени, чурттуң амыдыралынга боттуг киржилгези база келир үе дээш харыысалгазы-биле кезээде онзаланып чораан. Академияның үндезилекчилериниң база шылгараңгай совет эртемденнерниң соо-биле, шинчилекчилерниң аныяк салгалы Россияның бурунгаар хөгжүлдезинге дуза болур эртем сүмезин сайзыраңгайжыдарын уламчылап турар.

Амгы нарын үе бир дугаарында, чурт камгалалының болгаш экономиканың бот-тускайлаң, хамаарышпас хөгжүүрүн хандырары-биле холбаалыг ниити күрүне айтырыгларын шиитпирлээринче ам-даа мөөңнэшкиннни болгаш хаара тудуушкунну эртемден негеп турар. Российжи күрүнениң камгалал күчүзүн чүгле быжыглаары эвес, а биске удур катчып алган делегейниң кыжаныынга удур туржуп, Төрээн чурту дээш тулчуп турар бистиң маадырларывыстың, шериглеривистиң амы-тынын камгалаары оон хамааржыр. Боттарын хайыралавайн оларның камгалап турары тайбың дээриниң адаанда бистер, үре-түңнелдиг эртем, конструктор дилээшкиннери, бурунгаар идеяларның дүрген боттаныышкыннары, фронтунуң шупту хереглелдерин долу хандырары дээн хамааты маадырлыг чоруувус-биле харыылаар ужурлуг бис.

Сибирь - чурттуң угаан ажылының талазы-биле башкарыкчы төптериниң бирээзи. Россияның Эртемнер академиязының Сибирь салбыры эртем, өөредилге болгаш бүдүрүлгениң алдарлыг езу-чаңчылдарынга даянгаш, быжыг харылзааны тудуп, округ девискээриниң күчү-шыдалын ажыглаарынга идигни берип турар. Бөгүн күрүне талантылыг эртемденнерниң амыдыралынга төлептиг байдалдарны хевирлээринче улуг күжениишкиннерни угландырган. Чурттуң дыка хөй регионнарында, Сибирьде база, эртем-шинчилел инфраструктуразын чаартыр улуг төлевилелдер боттаныышкында: «СКИФ» коллективтиг ажыглал төвүн, Россияның эртемнер академиязының Национал гелиогеофизиктиг комплекизин, делегей чергелиг университеттер хоорайжыгаштарын тудуп турар.

Хүндүлүг эштер! Сибирьниң болгаш бүгү Россияның чечектелиишкини дээш российжи эртемденнерниң дидим бодалдары, бедик профессионал чоруу, ажыл-херээнге кызыгаар чок бердингени, чүрээниң ханызындан сонуургалы, чедип алыр дээн сорулгазынга туруштуу ам-даа чедиишкинниг ажылдаар дээрзинге бүзүрээр мен. Сеткилим ханызындан быжыг кадыкшылды, эгээртинмес хей-аътты база ам-даа чаа-чаа чедиишкиннерни күзедим.

Байырлал-биле!
Сибирь федералдыг округда Россия Федерациязының Президентизиниң бүрүн эргелиг төлээзи А. Серышев


Возврат к списку