Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада чурагайже шилчилгениң чаа стратегиязын ажылдап турар

Тывада чурагайже шилчилгениң чаа стратегиязын ажылдап турар 30.01.2024

Тывада экономика, социал адырның кол адырларында база күрүне эргелеп-башкарылгазында чурагайже шилчиириниң чаа стратегиязын ажылдап кылып турар.

Тываның Баштыңы 2024 чылдың январь 19-та Дээди Хуралдың депутаттарынга Айыткалының үезинде, республиканың Чурагайлыг хөгжүлде яамызынга ындыг даалганы берген. Владислав Ховалыг сорулганы салып тура, чаа «Медээлер экономиказы» деп национал төлевилелдиң кезээ болур «Кылымал интеллект» төлевилелди хевирлеп турар үеде, федералдыг Чазактың шиитпирлери езугаар ындыг ажыл чоруп турарын тайылбырлаан.

Чаартынган национал төлевилел экономика адырларында база күрүне эргелеп-башкарылгазында кылымал интеллектини ажыглаарын дүргедедир, мурнакчы эртем ажылдарын, саналганың күчүзүн тургузары дээн ышкаш, Россияда кылымал интеллект рыногунуң мурнунда турар улуг ажылдарны харыылаар.

«Кижиниң бүгү-ле ажыл-чорудулгазында кылымал интеллект дыка хереглелдиг апар чыдар» - деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.

2024 чылга чедир санаан ооң мурнундагы чурагайже шилчилге стратегиязында республиканың экономика, социал адырының кол угланыышкыннарында база күрүне эргелеп-башкарылгазында дыка хөй төлевилелдери үр хуусаалыг болгаш, ону он чылдарже угландырган турган.

Тываның чурагайлыг хөгжүлде сайыды Идегел Монгуш чурагайже шилчилгениң чаа стратегиязын ажылдап кылыры республиканың турум хөгжүлдезин хандырырынга база хамаатыларның амыдырал чурталгазын экижидеринге онза чугула деп демдеглээн.

«Ынчангаш амгы ажылдарны бүгү талазындан шинчилеп, чурагайлыг шиитпирлерни ажылдадыр аргазын илередип тывары чугула. Ол дээрге чаа технологияларның күчүзүн үнелеп, персоналды өөредир программаларны чогаадып, чогуур инфраструктураны тудары-дыр» - деп, сайыт чугаалаан.

Амгы ажылдар чурагайлыг курлавырларже ажыглакчыларның дең кирерин база регионда чурагайлыг дең эвес чорукту эвээжедирин хандырар деп, Монгуш демдеглээн.

Чурагай технологияларынче шилчилге бүдүрүлгелерни, социал адырның албан черлериниң база күрүне эргелеп-башкарылга органнарының ажылының шынарын бедидер ужурлуг. Ону ажыглалче киириптерге чонга база бизнеске ачы-дуза чедирилгезиниң хевирлери көвүдеп, чурттакчы чоннуң амыдырал байдалы экижиир ужурлуг.


Возврат к списку