Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада кем-херек үүлгедиишкиннериниң эвээжээни ийи дугаар чыл улаштыр демдеглеттинген

Тывада кем-херек үүлгедиишкиннериниң эвээжээни ийи дугаар чыл улаштыр  демдеглеттинген 25.01.2024

Россияның Истелге комитединиң Тыва Республикада истелге эргелелиниң төңнел коллегия хуралынга Тываның Баштыңы киришкен. Коллегия хуралында эрткен чылдың түңнелдери-биле регионда демдеглеттинген кем-херек үүлгедиишкини 15,8 хуу кызырылганын дыңнаткан. Регионнуң эрге-чагырга органнары-биле корум-чурум камгалакчыларның шын тургустунган кады ажылдажылгазының ачызында, эки көргүзүглер чедип алдынганын Владислав Ховалыг демдеглээн.

Регионда национал төлевилелдер программаларының база хемчеглериниң күүселдезинде илереттинген чурум үрээшкиннериниң көргүзүү үш катап кызылганын истектилер айыткан. Республика баштыңы ол ажылдың күүселдезинге контрольду шыңгыыратканы аңаа чугула рольду ойнаанын демдеглээн.

Владислав Ховалыг тускай шериг операциязының киржикчилерин база оларның өг-бүлелерин деткээни база идепкейжи хамааты туружу дээш, истелге эргелелиниң ажыдакчыларынга четтиргенин илереткен.

«Тывадан он ажыг истекчилер Россияның чаа регионнарында, нарын байдалдарда, тайбың чонга удур неонацисчи кем-херектерни истээр боттарның хүлээлгезин күүседип турар» - деп, республиканың удуртукчузу коллегия соонда бодунуң блогунда демдеглээн.

Бүрүткеттинген кем-херектерниң, ооң санында аар болгаш онза аар херектерниң санын эвээжеткени-биле Тыва Республика ийи дугаар чыл чуртта эң бедик черде. Тываның Баштыңы январь 19-та Дээди Хуралга бодунуң Айыткалында эки бурунгаарлаашкыннар бар-даа болза, хөй-ниитиниң айыыл чок чорук адырында бөгүнде шиитпирлээр айтырыглар ам-даа барын демдеглээн.

Арагалаашкын болгаш чажыт арага садыглаашкыны-биле демиселди ам-даа уламчылаар. Владислав Ховалыг ол талазы-биле чогуур программаларны бадылаарын муниципалдыг тургузугларга дагзып, а ооң күүселдезинге шыңгыы контрольду Чазактың корум-чурум камгалаар база социал адырларынга онааган.

“РИА Новости”-ниң бо неделяда парлаан рейтингизи кем-херек үүлгедиишкини-биле демиселде республика чедиишкинниг чоруп турарын бадыткаан. Тыва 2023 чылдың түңнели-биле кем-херектер бүрүткелин 15,8 хуу эвээжеткеш, эки көргүзүглерлиг регионнар даңзызының бажында апарган. Республика 80-ги черде 58-ки черже көдүрүлген.


Возврат к списку