Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада Көдээ ажыл-агый яамызының ажылының хевирин эде тургузар

Тывада Көдээ ажыл-агый яамызының ажылының хевирин эде тургузар 23.01.2024

Январьның 19-та, республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг ниитилел мурнунга Айыткалын таныштырып тура, Көдээ ажыл-агый яамызы амгы информастыг технологияларны ажыглап ажылдаар ужурлуун айыткан. Ынчангаш ведомствонуң ажыл-чорудулгазының шупту угланыышкыннарынга эде тургустунар даалгаларны берген.

«Көдээ ажыл-агый бүдүрүкчүлеринге субсидиялар болгаш грантыларны үлеп хуваарда, конкурс чорудуунуң ажык-чарлыын хандырып, коррупциялыг хөделиишкиннерни болдурбас дээш, херек документилер чыылдазын чүгле хөй ажыл-чорудулгалыг төптер таварыштыр организастаарын дагзып тур мен» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

Тываның Баштыңы ажыл-агыйларга четчир мал чемин курлавырлап алыр дээш, суггаттыг черлерге хөй чылдыг сигеннерни тарыырын, инвесторларның рапсты тарып өстүрер дээн саналын боттандырып эгелээрин негээн.

Ажыглаттынмайн чыдар алгы-кеш аймаандан мал-маган чеминге немей бээр хоолулуг бүдүмелдер бүдүрүлгезин Тывага организастаар.
Ооң-биле чергелештир, Көдээ ажыл-агый яамызы алгы-кеш эттээр цехтиң технологияларын тургузуп, ону организастаарынче кирер.

Чурттакчы чонга балык продукциязының хөй янзылыын көвүдедири-биле балык аймаан ыштаар, консервалаар, болбаазырадыр ажылды күштелдирерин баштың айыткан.

Регион Чазааның белорусс партнерлар-биле дугуржулгазы езугаар, мал эмнериниң хандырылгазы база бойдус байлаан болбаазырадыр технологияларны ажыглалче киирериниң талазы-биле республикага солун айтырыгларны көрүп турарын Владислав Ховалыг дыңнаткан.


Возврат к списку