Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

«Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилели Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының суггарылга системаларын катап тургузар төлевилелин деткээн

«Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилели Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының суггарылга системаларын катап тургузар төлевилелин деткээн 16.01.2024

Сөөлгү ийи чылда Тывада суггарылга системаларын катап тургузар ажылдар идепкейжээн. Россияның Президентизи Владимир Путинниң «Делегей кооперациязы болгаш экспорт» национал төлевилелиниң деткээни «АҮК продукциязын экспорттаары» регионалдыг төлевилел суггарылга системаларының инженер-техниктиг дериглерин катап тургузар ажылды чорудуп турар.

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республика девискээринде суггарылга системаларын катап тургузар ажылды күштелдирип, көдээ ажыл-агый угланыышкынныг октаттынган черлерни чогуур байдалче киирерин регионалдыг Көдээ ажыл-агый яамызындан база чагырга даргаларындан негээн.

Федералдыг деткимче-биле республиканың мелиорация комплекизин катап тургузарын каш катап дүргедеткен.

Тываның Көдээ ажыл-агый яамызының медээзи-биле алырга, бо чылын Барыын-Хемчик, Чеди-Хөл база Каа-Хемде суггарылга системаларын катап ажылдадыр, Барыын-Хемчик, Бии-Хем, Чеди-Хөл база Каа-Хем кожууннарга культуртехниктиг хемчеглерлиг 5 төлевилел деткимчени алган.

Тарылгага ажыглаар шөлдерни бок үнүштерден, даш-когурум база боктан аштап арыглаары культуртехниктиг хемчеглерде кирген. Ведомствонуң үнүш ажыл-агый болгаш механизация килдизиниң начальниги Эртине Монгуш төлевилелдиң ниити өртээ 80 млн рубль деп дыңнаткан.

Улуг ажылды кылган соонда, экспорттаар продукцияны бүдүрүп эгелээр. Бо чылдың май-июньда 1500 гектар ажыг черге көдээ ажыл-агый культураларын тарыыры планнаттынган, 203 гектарга кызыл-тасты, 326 гектарга арбайны, ол ышкаш суланы база хөй чылдыг сигеннерни тарыыр.

Эрткен чылын беш кожуунга 6 культуртехниктиг хемчеглерни боттандырган, регионда улуг суггарылга системазы – «Малиновскаяны» эде чаарткан. Бо чылын «Малиновская» системазын ажыглап эгелээрге, Бии-Хем кожуунда 304 гектарда тарылга болгаш сиген шөлдери суггаттыг черлер апаар. Ол черлерден ниитизи-биле 270 тонна тараа культразының дүжүдүн алырын тус чер чагыргазы санаан.


Возврат к списку