Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада хүнннүң-не үнүүшкүннүг дежурстволар оперативтиг байдалды оожургаткан

Тывада хүнннүң-не үнүүшкүннүг дежурстволар оперативтиг байдалды оожургаткан 08.01.2024

Чаа чылдың хөй дыштаныр хүннеринде Тыва Республиканың Чазааның кежигүнннери бадылаттынган чурум ёзугаар чер-черлерже үнүүшкүннерни январь 8-ке чедир кылганнар.

Оралакчы даргалар Олег Лукин Таңды кожуунга, Айдың Чюдюк Эрзинче үнүүшкүннерни кылганнар. А ТР-ниң тудуг сайыды Аяс Хунай-оол Таңды кожуунга, культура сайыды Виктор Чигжит Тес-Хемге, Чуртталга инспекциязының болгаш тудуг хайгааралы албанның удуртукчузу Херел Хертек Сүт-Хөл кожуунга, ТР-ниң Лицензиялаашкын талазы-биле албанының удуртукчузунуң хүлээлгелерин күүседип турар Эртине Намдан Тес-Хемге чедип чорааннар.

Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыгның демдеглээни-биле алырга, бо узун дыштаныр хүннерде кем-херек үүлгедиишкиннериниң өзүлдезин болдурбазы турган. Ол ышкаш албан черлериниң аразында комиссияның профилактика учёдунда турар өг-бүлелер онза кичээнгейге алдынган. Мооң-биле чергелештир республиканың удуртукчузу чидиг айтырыг­ларны ыыт-дааш чок эрттирбезиниң чугулазынче кичээнгейни углаан:

— Кандыг-даа онза байдалдарның азы озал-ондактарның дугайында доп-дораан долгап дыңнадыр. Чүгле шак мындыг арга-биле оларны божуу-далаш чайладып шыдаар бис — деп, ол демдеглээн.

Бо хүннерде үнүүшкүннерниң түңнелдерин күүсекчи эрге-чагырга органнарының удуртукчулары үндүрүп, чер-черлерге байдал оожум болганын демдеглээн.

Оралакчы дарга Айдың Чюдюк январь 4-те Бии-Хем кожуунга барып чорааш, социал ужур-дузалыг чамдык объектилерге — «Тепловик» МУБ-туң котельнаязынга, оттулар чүүл шыгжамырынга, культура болгаш өөредилге албан черлеринде хостуг үениң түр төптеринге четкен. Хыналданың түңнели-биле одалга-энергетика комплекизиниң, чуртталга-коммунал ажыл-агыйының объектилеринде хөмүр-даштың курлавыры четчир, одалга чорудулгазының үзүктелиишкинин болдурупку дег айыылдыг байдалдар чок деп ол түңнээн.

База бир оралакчы дарга Орлан Сарыглар Чеди-Хөл болгаш Барыын-Хемчик кожууннарга чедип чораан. Ол черлерде байдал база чүгээр, оралакчы дарга кожууннарның чурттакчылары-биле болгаш төрээн черинге дыштанып чедип келген студентилер болгаш сургуулдар-биле ужуражып четтигипкен.

Январь 6-да Тываның кадык камгалалының сайыды Анатолий Югай Чөөн-Хемчик кожуунга четкен. Ол кожууннуң төп котельнаязынга барып чораан. Кемерово хоорайда күрүнениң эмнелге академиязында, Сибирьниң күрүнениң эмнелге университединде өөренип турар студент медиктер-биле ужурашкан. Келир үениң эмчилеринге ол республикада эмчи кадрларны деткиириниң талазы-биле хемчеглерниң, профессионал депшилгениң дугайында допчузу-биле чугаа­лап берген.

Өөредилге сайыды Елена Хардикова Каа-Хем кожуунче үнүп чораан. Дерзиг-Аксында психоневрологтуг интернаттың уруглар чыдар салбырынга чедип, аңаа Дерзиг-Аксы школазының доозукчулары-биле, амгы үеде студентилер болгаш чурттуң өөредилге черлериниң доозукчулары-биле ужуражылганы эрттирген. Дефектолог болгаш олигофренопедагогтарның ажылын сайыт эки деп демдеглеп, Бүрен-Аксы суурдан студентилерниң чидиг айтырыгларын демдеглеп алган.

Республиканың девискээринде оперативтиг байдалдың дугайында каттышкан медээни Тыва Республиканың Чазааның оралакчы даргазы Виталий Бартына-Садының адынга киирген.


Возврат к списку