Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Школаларның спортчу инфраструктуразын чаартыр ажылдарны Тыва бо чылын база уламчылаар

Школаларның спортчу инфраструктуразын чаартыр ажылдарны Тыва бо чылын база уламчылаар 11.01.2024 Тыва Республика бо чылын «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» төлевилел-биле 20 хире млн рубльди алырын регионнуң баштыңы Владислав Ховалыг дыңнаткан. Ол акша-хөреңги-биле 13 көдээ школаларның спортчу инфраструктуразын чаартыры планнаттынган.

Чурттуң Президентизи Владимир Путинниң саналы-биле эгелээн «Өөредилге» национал төлевилелди боттандырып, эрткен чылын спортчу шөлдерни эптеп тургускан, ийи көдээ спортчу клубтарны чаа үениң дериг-херекселдери-биле четчелээн, Бии-Хем кожууннуң Туран хоорайның 1 дугаар школазының спорт залын септээн.

- Владимир Владимирович Путинниң инициативазының ачызында, ыраккы суурларда спортчу инфраструктураны хөгжүдүп турар бис. Чедери берге ыраккы суурнуң оолдар, уруглары хостуг үезин хоккей шөлүнде эрттирип трурары өөрүнчүг-дүр. «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» федералдыг төлевилелден 1,5 млн рубльди ынаар тускайлаан деп, Владислав Ховалыг Национал төлевилелдиң ол акшалары-биле Тожу кожууннуң Ырбан суурда туткан хоккей шөлүнде ойнап турар уругларлыг видеону көргеш, тайылбырлаан.

Тываның Өөредилге яамызының медеглээни болза, бөгүн регионнуң өөредилге системазында уругларның немелде өөредилгезиниң 19 албан черлери 20 муң оолдар, уруглар хаара туткан. «Өөредилге» национал төлевилелдиң «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» федералдыг программазы-биле албан черлери улуг деткимчени ап турар. 
Чижээ, Эрзин кожууннуң уругларның немелде өөредилге болгаш кижизидилге төвү 2023 чылда «Уруг бүрүзүнүң чедиишкини» федералдыг программа-биле амгы үениң медиатөвүн дерээн – VR карак-шилдерин, видеокамераларны, фотостудия болгаш өске-даа херек чүүлдерни садып алган. Төптүң башкызы Долааны Чыргалдың удуртулгазы-биле оолдар, уруглар улуг сонуургал-биле кичээлдеп, мультипликациялыг киноларны боттары үндүрүп, тыва тоолдарга үндезилээн мультиктерни чогаадып турарлар.

Тываның аграрлыг лицей-интернады федералдыг программа-биле «Угаанныг теплицаны» ажылдаткан. Чаа шөл боду биолабораториялыг база материалдарны хайгаарап база чыырынга эптиг чер болуп турар. 6-гы классчылар немелде кичээлдер үезинде ногаа кулььтураларын эгезинден эгелеп өстүрүп ажаар шенелделерни кылып турар.

Барыын-Хемчик кожууннуң Кызыл-Мажалык суурда чогаадылга төвү федералдыг төлевилел акша-хөреңгизи-биле спортчу чадаг-тергелери база робототехника конструкторларын садып алган. 2023 чылдың частан бээр 25 оолдар, уруглар кожууннуң немелде өөредилге төвүнде чаа угланыышкын – чадаг-тергелиг даг аян-чорукту шиңгээдип эгелээн.

Татьяна Ефимова, республиканың немелде өөредилгени сайзырадыр төвүнүң директору: "Бистиң регионда уругларга немелде өөредилге адыры эки хөгжүп турар. “Туттунгур холчугаштар” дээш ышкаш бөлгүмнерден аңгыда, элээн нарын угланыышкыннар – 110 школачы театрлар, 152 спортчу клубтар, 61 школа музейлери, 3 школа кванториумнары, IT-клуб, 2 медиатөптер бар. Немелде өөредилге башкылары чогуур белеткелдерже хаара туттунган. Федералдыг деткимчеге чаа дериг-херекселдерни, эт-септи садып, чаа өөредилге шөлчүгештерин ажыткан, бистиң оолдар, уругларывыс бүгү-российжи янзы-бүрү фестивальдар болгаш конкурстарда, спортчу маргылдааларда чедиишкинниг киржип турар".


Возврат к списку