Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывага Чаа чылдың байырлалдарында онза болуушкуннар болбаан

Тывага Чаа чылдың байырлалдарында онза болуушкуннар болбаан 10.01.2024

Республика Баштыңы Владислав Ховалыгның удуртуп эрттиргени аппарат хуралында, байырлал хүннеринде амыдырал-хандырылганың бүгү-ле кол адырлары үрелиишкиннер чокка, турум ажылдаанын демдеглээн.

Төпчүткен одалга хандырылгазының системазы штаттыг чурумга ажылдаан. Байырлал хүннеринде бүрүткеттинген 3 үрелиишкинни дарый чайлаткан. Дыштаныр хүннерде Кызыл хоорайның бир микрорайонунга биче када чырык өшкенинден аңгыда, онза болуушкуннар болбаан. Ол үрелиишкинни дораан эткен.

Орук ажылчыннары Тываның девискээринде оруктарны үе шаанда тырттып, хардан аштап арыглаан. Декабрьның 30-ден январь 8-ке чедир орук аштаар база өске-даа ажылдарже 120 ажылчынны, 100 хире санныг техника аймаан хаара туткан.
Арт кырының 9 орук участогунче онза кичээнгейни углаан. ТР-ниң Орук-транспорт яамызы оруктарда байдалды мониторингилеп, эртери берге орук участоктарының дугайында медээлерни чонга база чолаачыларга үе шаанда дыңнаткан. Орукчулар оон аңгыда республиканың 6 кожуунунда малчын турлагларже оруктарны тырттырган.

Байырлал хүннеринде хөй-ниити транспорту доктаамал халдып турган. Тываның найысылалы-биле кожууннар төптеринче пассажирлер аргыштырлгазының рейстерин кылган. Кызыл хоорай чоок-кавы оруктарынче хүнде-ле 120 ажыг автобус үнүп турган. Дыштанылга хүннеринде агаар транспорту бадылаттынган расписание езугаар Москва, Новосибирск, Иркутск, Красноярск, Улан-Удэ хоооайларже рейстерни кылган.

Узун дыштаныр хонуктарда орук-транспорт болуушкуннары база кем-херек үүлгедиишкиннерниң саны кызырылганын республиканың иштики херектер яамызы Тываның Баштыңынга илеткээн. Ведомствонуң медээзинден алырга, декабрьның 30-ден январь 8-ке чедир 69 орук-транспорт болуушкуннары демдеглеттинген, дөрт кижи кемдеп-берттинген. Ол хүннерде 66 эзирик чолаачы туттурган. Оларның хөй кезиин республика чурттакчыларының дыңнаткан медээлери-биле тутканын корум-чурум тудукчулары демдеглээн. Ол дээрге, эзирик чолаачылар чүгле бодунга эвес, а долгандыр кижилерге база улуг айыылды тургузуп турарын хамаатыларның билип турар апарганының бадыткалы болур.

Эрткен чылдың ол үезинге деңнээрге, бо Чаа чылдың тос дыштаныр хонуунда кем-херек үүлгедиглери 55,7 хуу кызырлып, 29 болуушкун болганы демдеглеттинген. Аар база онза аар херектер саны каш катап эвээжээн. Бүрүткеттинген 7 херектиң 6-зын ооң мурнунда шииттирип чоран кижилер кылган.

Баш бурунгаар сагындырыглыг хемчеглерни идепкейлиг чортуканындан кем-херек үүлгедиишкини эвээжен деп, специалистер санап турар. Полицейжилерден аңгыда, 1260 дружинник база организациялар болгаш хөй-ниити каттыжыышкыннарындан 1576 эки турачы, шупту 2836 кижи корум-чурум хайгааралынга киришкен.
Олар ооң мурнунда шииттирип чораан, административтиг хайгааралда кижилер, чедимчелиг эвес өг-бүлелер-биле профилактиктиг ужуражылгаларны чорудуп, чажыт арага садыгжыларын илередиринге дузалашкан. Рейдилер үезинде 310 садыг объектизин хынап, чажыт арага садып турган 36 болуушкунну илередип, саарылгадан 4,2 муң литр арага аймаан хавырган. Буруулуг кижилерге административтиг харыысалганы онааган.

Байырлалдың дыштаныр хүннеринде профилактиктиг учетта элээдилерже онза контрольду угландырган. Тываның Чазаанда тускай комиссияның инициативазы-биле ажылдап тургускан ведомстволар аразының «Айыыл чок Чаа чыл» профилактиктиг операция-биле ужуражылгаларны эрттирген. Акцияның киржикчилери хайгааралда алганы 3,7 муң ажыг элээдилерге чедип, оларның ада-иелери-биле чугаалашкан.

Чаа чылдың дыштаныр хонуктарында эрге-чагырга органнары база хөй-ниити черлери корум-чурум тударынга эки ажылдаанын Владислав Ховалыг демдеглээн. Арагалаашкын-биле демиселди, хоругдал черлеринден үнген кижилер-биле социал ажылды ам-даа күштелдирерин хуралдың киржикчилеринге сагындырган.

Тываның Баштыңы ооң киржилгези-биле кем-херек үүлгедиглеринге база корум-чурум үрээшкиннеринге удур айтырыгны сайгарган хуралды январь төнчүзүнде эрттирерин корум-чурум камгалаар адырны харыылап турар вице-премьеринге дааскан. «Эрткен чылды түңнеп, үнген чылдың сорулгаларын айтыылыңар. Анаа ындыг чылдагааннардан чок болур чорукту эвээжедири – кол айтырыг ол» - деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.


Возврат к списку