Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Национал театрынга күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал болуп эрткен

Тываның Национал театрынга күрүне шаңналдарын тыпсыр байырлыг езулал болуп эрткен 29.12.2023
Бөгүн, Чаа Чылдың бүдүүзүнде, В. Көк-оол аттыг Национал театрга Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың хөгжүлдезинге үлүг-хуузун киирип, күш-ажылы-биле шылгараан кижилерге Россия Федерациязының база Тыва Республиканың күрүне шаңналдарын байырлыы-биле тывыскан.

«Чаа чыл бүдүүзүнде күрүне шаңналдарын тыпсыры чаагай чаңчыл апарган. Амыр эвес чылды кады эрттивис. Россияның чоннарының хостуг чоруу база төлептиг келир үези дээш демиселдиң чылы кылдыр төөгүже кирип, бистиң лидеривис Владимир Владимирович Путинниң шынныынга чаңгыс эвес көрүп, бүзүредивис. 2023 чыл Тывага улусчу демнежилгениң чылы кылдыр эрткен. Тускай шериг опреациязында чаңгыс чер чурттугларывыс-биле чаңгыс эвес катап ужуражып, оларның карактарында чурту дээш чоргааралды көрдүм. Тываның чону амыдырал-чурталганы экижидер дээш ажылдап турарын, күш-ажылчы түңнелдер бадыткаан. Россияның Презединтизиниң идип үндүргени национал төлевилелдер боттандырылгазы-биле эртип турар чылда амгы үениң чаа школаларын, ФАП-тарны, ногаа шыгжаар черни, эът цегин тудуп, республиканың уруглар эмнелгезиниң тудуун эгелеп, дүктүң бирги болбаазырадылга цегин удавас ажылдадыр. Тудуглар шапкынчаан. Чиигелделиг ипотека программазы, инженер инфраструктуразынга акша-хөреңгини тускайлааш, 165 муң дөрбелчин метр чуртталга шөлүн ажыглалче киирген бис. Ол бүгү чурттуң Президентизиниң, федералдыг чазактың улуг деткимчези-биле боттанган.

Тускай шериг операциязын деткип, бодунуң дайынчы даалгазын күүседип чоруур чуртунуң болгаш төрээн республиказының езулуг патриоттары бистиң чаңгыс чер чурттугларывыс бөгүнгү езулалдың кол маадырлары.
Чаа үнүп олурар 2024 чыл силер бүгүдеге кадыкшылды, тайбыңны, чөпшээрежилгени болгаш чедишкиннерни эккээрин сеткилим ханызындан күзедим» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Республиканың хөгжүлдезинге улуг үлүүн киириштирген бодунуң мергежилиниң тергииннеринге, күш-ажылдың хоочуннарынга күрүне шаңналдарын байырлыг байдалга тывыскан.

Кадык камгалал адырында ачы-хавыяазы база хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Россия Федерациязының Президентизиниң Өөрүп четтириишкинин дараазында ажылдакчыларга:

Тыва Республиканың туберкулезка удур диспансериниң эмчи брады Чимис Куурудович Балданга,

Тыва Республиканың Чөөн-Хемчиктиң кожууннар аразының эмнелге төвүнүң эмчи сестразы Алдынай Анатольевна Монгушка,

Республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң эмчизи Арсений Сергеевич Ондарга тывыскан.

Ажыл албанында хууда бедик көргүзүглери дээш “Россия Федерациязының алдарлыг ажылдакчызы” хүндүлүг атты Россияның ОБЯ Сибирьниң регионалдыг дилээшкин-камгалал отрядының филиалы Россияның ОБЯ Тываның дилээшкин-камгалал отрядының дилээшкин-камгалал кезээниң камгалакчызы Мерген Дандакович Монгушка тывыскан.

Кадык камгалал адырында ачы-хавыяазы база хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Россия Федерациязының алдарлыг эмчизи” хүндүлүг аттарны

республиканың уруглар эмнелгезиниң килдис эргелекчизи Олег Васильевич Володкинге,

«Серебрянка» санаторий-профилакторийниң эмчизи Билчеймаа Бады-Белековна Достайга,

республиканың онкология диспансериниң эмчизи Лариса Салчаковна Парчинага тывыскан.

Тускай шериг операциязының киржикчилеринге көргүскен материалдыг дузазы база ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин «Сибирьниң аар чүък сөөртүлгези» кызыгаарлаттынган харыысалгалыг ниитилелдиң чиңгине директору Сергей Васильевич Боровиков алган.

Албан хүлээлгелерин ак сеткилдиг күүсеткени дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин Кызыл хоорайның керээлиг шериг албанынче шилилде пунктузунуң инструктору, сержант Денис Андреевич Блиновка чарлаан.

Энергетика болгаш одалга адырында хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин «Кызылдың ЧЭТ» төпчүткен септелге цегиниң бирги бөлүүнүң улуг мастери Андрей Григорьевич Замурейко алган.

Тускай шериг операциязының киржикчилеринге ачы-буян чүъгүн чыып база чедиреринге көргүскен дузазы болгаш деткимчези база идепкейжи ачы-буянныг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин хуу сайгарлыкчы Чойгаана Алексеевна Монгушка тывыскан.

Тускай шериг операциязының киржикчилерин деткээн ажылды организастаарынга деткимчези болгаш дузазы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин Тыва Республиканың шериг комиссарының дузалакчызы, курлавырда улуг лейтенант Денис Александрович Метелевке тывыскан.

Энергетика болгаш одалга адырында хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин «Россети Сибирь Тываэнерго» АН-ның ачы-дузаларны хөгжүдүп база боттандырар эргелелдиң дебитор өрелери-биле ажылдаар килдизиниң начальниги Анастасия Сергеевна Садиловага чарлаан.

Албан хүлээлгелерин ак сеткилдиг күүсеткени дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин Кызыл хоорайның керээлиг шериг албанынче шилилде пунктузунуң инструктору, сержант Эрес Аясович Шожукпанга тывыскан.

Энергетика болгаш одалга адырында хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкинин «Россети Сибирь Тываэнерго» АН-ның хөй-ниити-биле харылзаа тудар секторунуң башкарыкчы специализи Екатерина Александровна Шестопаловага тывыскан.

Культура болгаш уран чүүл адырында хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле Республиканың улусчу чогаадылга болгаш дыштанылга төвүнүң экономиктиг айтырыглар талазы-биле кол специализи Елена Викторовна Буйволду шаңнаан.

Албан хүлээлгезин үлегерлиг күүсеткени база хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижии-биле Россия Федерациязының национал гвардия шериглери федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң дүрген хөделир «Эзир» тускай отрядының кезек начальниги, полицияның подполковниги Орлан Маадыр-оолович Сааяны шаңнаан.

Культура адырында хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш «Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты Надя Рушева аттыг уругларның уран чүүл школазының фортепиано клазының башкызы Людмила Ивановна Прокопьевага тывыскан.

Тыва Республикада күш-культура болгаш спортту хөгжүдеринге үлүг-хуузу дээш «Тыва Республиканың алдарлыг тренери» хүндүлүг атты «Олимп» олимпийжи курлавыр спорт школазының хостуг хүреш салбырының тренер башкызы Александр Андреевич Чадамбага тывыскан.

Тыва Республиканың хереглекчилер эргелерин камгалаар системаны хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарла үре-түңнелдиг ажылы дээш «Тыва Республиканың алдарлыг ажылдакчызы» хүндүлүг атты хереглекчилерниң эргелерин болгаш кижиниң чаагай чоруун камгалаар адырда хайгаарал талазы-биле федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң хереглекчилерниң эргелерин камгалаар килдистиң кол эксперт специализи Светлана Октек-ооловна Монгуш алган.

Кадык камгалал адырында ачы-хавыяазы база хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш “Тыва Республиканың алдарлыг эмчизи” хүндүлүг атты республиканың 1 дугаар эмнелгезиниң травматология төвүнүң удуртукчузу, нейрохирург эмчи Белек-оол Кунаевич Дугур алган.

Өзүп олурар салгалды өөредип кижизидеринге улуг үлүг-хуузу, өөредилге адырында хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш «Тыва Республиканың улустуң башкызы» хүндүлүг атты Кызыл хоорайның 5 дугаар гимназиязының төрээн дыл болгаш чогаал башкызы Ефросинья Бичендеевна Ондарга тывыскан.

Культура болгаш театр уран чүүлүн хөгжүдеринге үлүг-хуузу дээш «Тыва Республиканың улустуң артизи» хүндүлүг атты Виктор Көк-оол аттыг Национал хөгжүм-шии театрының драма артизи Серепаа Дарбан-Хааевна Монгушка тывыскан.

Хөй чылдарда ак сеткилдиг ажыл-албаны дээш «Тыва Республиканың мурнунга ачы-хавыяазы дээш» деп Тыва Республиканың медалы-биле Суд приставтары федералдыг албанның Тыва Республикада эргелелиниң тускай сорулгалыг килдизиниң начальниги - улуг суд приставы, иштики албанның улуг лейтенантызы Батый Юрьевич Хертекти шаңнаан.

Өөредилге болгаш эртемни хөгжүдеринге үлүг-хуузу, хөй чылдарда ак сеткилдиг күш-ажылы дээш «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалы-биле Тываның күрүне университединиң ада-чурт төөгүзүнүң кафедра эргелекчизи Зоя Юрьевна Доржуну шаңнаан.

Тыва Республикада күш-культура болгаш спортту хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда үре-түңнелдиг күш-ажылы дээш «Шылгараңгай күш-ажылы дээш» Тыва Республиканың медалы-биле спорт адырының хоочуну Владимир Аркадьевич Шутовту шаңнаан.

Шериг хүлээлгезин күүседип тура көргүскен маадырлыг болгаш эрес-дидим чоруу дээш «Буян-Бадыргы» орденниң III чергези-биле 55115 шериг кезээниң халдаашкын отрядының даг-адыгжы ротазының шериг-политиктиг ажыл талазы-биле командирниң оралакчызы, биче лейтенант Сай-Даш Юрьевич Кавааны шаңнаан.

Тыва Республикада шүүгүнүң сайзыралынга, суд системазын сайзыраңгайжыдарынга улуг үлүг-хуузу болгаш хөй чылдарда үре-түңнелдиг күш-ажылы дээш «Буян-Бадыргы» орденниң III чергези-биле Тыва Республикада суд системазының хоочуну Оскал-оол Лама-Сурунович Салчакты шаңнаан.

 


Возврат к списку