Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Москвага Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг Москвага Күрүне чөвүлелиниң хуралынга киришкен 28.12.2023

Москвага эрткен Чаа чыл бүдүүзүнүң Күрүне чөвүлелиниң хуралынга регионнарның губернаторлары, Күрүне Думазының фракциялар лидерлери, федералдыг сайыттар киришкен. Президент Владимир Путинниң чуртта Башкы болгаш дагдыныкчының чылын түңнээн Күрүне чөвүлелиниң хуралынга, Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база киришкен.

Күрүне баштыңы башкы мергежилиниң алдар-адын көдүрүп, оларның күш-ажылчы байдалын экижидерин чугаалап тура, чуртта ортумак деңнелден эвээш орулгалыг регионнарга башкыларның күш-ажыл төлевирин шиитпирлээр аргаларны ажылдап кылырын федералдыг чазакка дааскан. Башкы кижиниң шалыңы чаңгыс стандарттыг – шуптузунга билдингир болгаш ажык болур ужурлуг деп, ол бодалын чугаалаан. Оон башка, өөредилгениң шынарының болгаш башкы кадрларның чедишпези-биле, регионнарда байдалдар аңгы-аңгы деп чугаалаан. «Ол бүгү бистиң уругларывыстың дең байдалдарда өөренир аргазының кол принцивин хажыдып турар. Ынчалдыр өөредилгениң шынары аскап, а регион боду профессионал кадрларын чидирип алыр. Түңнелинде, сайзыралдан хожудап, чыдып каап болур» - деп, Президент демдеглээн.

Россияның бот-догуннашкынын быжыглаар дизе, өөредилгениң шынарын бедидип, өөредилгеже кижизидилге ажылын киириштирер херек деп, ол айыткан. Уругларга болгаш аныяктарга дагдыныкчы чоруктуң бүдүн системазын хевирлеп тура, ынаар “Сириустуң”, “Россия - арга-шинектиң чурту”, “Баштайгыларның шимчээшкини” шөлдерниң курлавырын киириштирип, дайынчы хөделиишкиннер хоочуннарын ажылче хаара тударын чурттуң баштыңы саналдаан.

Президент Владимир Путин «Чылдың дагдыныкчызы» шаңналды чыл санында тургузарын чугаалааш, организацияларда болгаш бүдүрүлгелерде дагдыныкчыларга немерелерни федералдыг деңнелге быжыглаарын саналдаан. Тываның эмнелге организацияларында дагдыныкчы чорук институду ажылдап турар. «Президентиниң саналын амыдыралга боттандырар дээш, өске-даа адырларда деткимче хемчеглерин сайзыраңгайжыдып, дагдыныкчы чорукту нептередир апаар» - деп, Владислав Ховалыг чугаалаан.

Республика Баштыңының дыңнатканындан алырга, өөредилге системазын сайзыраңгайжыдар ажылдар ам-даа уламчылаарын хурал үезинде Путин айыткан.

Тывада башкы мергежилдиң ат-алдарын бедидер дээш деткимчениң бөлүк хемчеглерин ажылдап кылганын регионнуң удуртукчузу демдеглээн. Тывада башкы мергежилинде өөренип турар тулган студентилерге регион Баштыңының стипендияларын тыпсып турар. Тергиин өөредилгелиг база эң активчи 20 студент ол стипендияны 2024 чылдың январьның 1-ден ап эгелээр. Чүгле бо чылын «Мен – башкы мен» төлевилел-биле 86 кижи 174 муң рубльдиң чаңгыс удаа бээр төлевирин алган. Үш чыл иштинде ындыг деткимчени 150 аныяк башкыга берген. Башкы мергежилинге өөренир күзелдиг абитуриентилер саны көвүдээни, аңаа бадыткал. Чаа өөредилге чылында башкы өөредилге черлериниң 250 доозукчузу республиканың башкылар одуруунда немешкен.

Федералдыг деткимчениң ачызында, Тывада школа инфраструктуразы чаартынган - республика хары угда 11 школаны тудуп турар. Амгы үениң стандарттары башкыларның ажылдаар байдалының шынарын экижиткен. Бо чылын Сукпак суурда база Кызылдың Бай-Хаакская кудумчузунда ийи школа тудуу доозулган. Удавас ийи школаның тудуу доостур. 2024 чылда арткан 7 школаны ажыглалче киирер бис. “Республикага туруп көрбээн улуг тудуглар-дыр” – деп, Владислав Ховалыг демдеглээш, “Өөредилге” национал төлевилелдиң иштики программазы-биле Тываның суурларында 40 школаны үндезини-биле септеп, амгы үениң дериг-херекселдери-биле четчелеп дерээнин айыткан.

Президент Путин чуртта өөредилге системазын сайзыраңгайжыдар ажылды моон-даа соңгаар уламчылаарын тодаргай айыткан деп, Тываның Баштыңы демдеглээн.


Возврат к списку