Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ногаа шыгжаар улуг черни күрүне деткиишкини-биле ажылдаткан

Тывада ногаа шыгжаар улуг черни күрүне деткиишкини-биле ажылдаткан 25.12.2023

Кызыл кожууннуң Сукпак суурда 1 муң тонна ногаа аймаа шыгжаарынга таарыштыр кылган, амгы үениң дериг-херекселдери-биле четчелеттинген тускай черни ажыткан. Президентиниң база федералдыг чазактың деткээни, Тывада боттандырып турар республиканың социал-экономиктиг тускай программазының субсидия акшазы-биле арга-дуржулгалыг фермер Александр Желтухин бүдүрүлгени ажылдаткан.

Регионнуң Баштыңы Владислав Ховалыг ногаа шыгжаар черниң бүдүрүлге шынарын хынап көрген.
- Арга-дуржулгалыг удуртукчу Александр Петрович ногаа аймаа болбаазырадып, консервалаар, вакуумнаар бүдүрүлгени ажыткан. Ам ында херектиг байдалдар тургустунган болганда, иштики хереглелди хандырар дээш, ооң күчүзүн улгаттырар херек. Фермер ажыл-агыйы шөлдерин ам-даа улгаттырып, суггат системазын экижидип алзын дээш, деткимчени көргүзер бис. Тараачын ажыл-агыйы ортумак тускай өөредилге черлериниң сургуулдарын практиктиг ажылдарже хаара тутса чогуур» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

Ногаа шыгжаар черде 750 тонна картофель, капуста, борбак согуна, свекла барын Александр Желтухин дыңнаткан. Республиканың бюджет организациялары ногааларның чамдыызын бирги ээлчегде алырлар. Дараазында тус черниң садыг четкилеринче үндүрери планнаттынган. Бүдүрүлге оон аңгыда, консервалаан суптар, салаттар, закускаларга ажыглаар кылдыр ногааларны белеткеп, аштап арыглаанын ваакумнуг хаптарже савалап турар.

Александр Желтухин республиканың 60 хире бюджет организацияларын шынарлыг ногаа аймаа-биле хандырып турар улуг арга-дуржулгалыг ногаажы. Бодунуң акша-хөреңгизи-биле ногаа шыгжаар черни 2020 чылда тудуп эгелээн. ИПСЭР-биле «Агроүлетпүр комплекизиниң материал-техниктиг баазазын экижидери» угланыышкынга бодунуң төлевилелин сайзырадырынга күрүне деткимчезин алыры-биле Тываның Көдээ ажыл-агый яамызынче чагыгны кииргеш, деткимчени алган.

Төлевилелдиң ниити өртек-үнези 89,6 млн. рубль болза, ооң 22,4 млн. рублин ногаажы боду салган.
Александр Петрович ТШО киржикчилериниң өг-бүлелеринге деткимче көргүзер акцияларның эң идепкейлиг киржикчизи дээрзин демдеглээлиңер. Бо чазын ол шериг албанныгларның өг-бүлелеринге ийи тонна картошка үрезинин үлээн.


Возврат к списку