Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Төрээн черин чылыдып, чырыдар мергежилдиг кижилерниң байырлалын демдеглээн

Төрээн черин чылыдып, чырыдар мергежилдиг кижилерниң байырлалын демдеглээн 22.12.2023

Төрээн черин чылыдып, чырыдар мергежилдиг муң-муң кижилер бөгүн профессионал байырлалын демдеглеп турарлар. Бөгүн Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг республиканың энергетика ажылдакчыларынга байырны чедирип, оларның күш-ажылын демдеглээн.

Бөгүн энергетика адыры – ниитилел хөгжүлдезиниң кол адыры болур күштүг болгаш бедик технологиялыг индустрия-дыр. Энергетика адырының ажылдакчыларының дүн-хүн дивес чымыштыг ажылының ачызында бажыңнар, ажылдаар, өөренир, дыштаныр черлеривис чырык, чылыг, аянныг, кижи бүрүзү каң кадык.

Президентиниң болгаш федералдыг чазактың деткимчези-биле энергетика хандырылгазының улуг комплекстиг планын боттандырып турар. Республикада улуг инвестиция төлевилелдерин боттандырарынга, социал адырга база чуртталга тудуунга эки байдалдар тургустунуп турар. Тываның Чазаа энергетика адырының объектилериниң доктаамал ажылын хандырып, чонга оон-даа таарымчалыг байдалдарны тургузар дээш, депшилгелиг технологияларны ажыглаар аргаларны дилеп, улуг ажылдарны чорудуп турар.

 “Росчеткиниң” инвестиция программазы-биле 220 кВ-тыг “Кызылская” подстанцияда чаа автотрансформаторну ажылдаткаш, энергообъектиниң күчүзүн 44 хуу улгаттырып, республиканың төп, мурнуу болгаш чөөн энергокожууннарының инфраструктура байдалын хандырып, Кызыл чоок-кавыда чырык хандырылгазын күштелдиргенин чугаалаан.

“Тожу кожуунну төпчүткен чырык хандырылгазынга кожары – республика Чазааның боттандырар бир төлевилели болур. Амгы үеде “Росчетки” республиканың Тожу биле Бии-Хем кожууннарының чедери берге черлеринге 312 км-де шөйлү бээр “Туран-Туманная” чырык шугумун тудуп турар. 2024 чылда тудуу доостур ол шугум Тожу кожуунну чырык-биле хандырып, Ак-Сугнуң даг-болбаазырадылга комбинадын база кожар.

Кызыл хоорайның Вавилин ээтпээнде ийи улуг дача ниитилелдериниң четкизин эде кылырынче 26 млн рубльди тускайлаан. Ол ниитилелдерде 1,5 муң хире өрегеде 8 муң ажыг кижи чурттап турар.

Чылыг энергетиказында шиитпирлээр айтырыглар ам-даа хөй. Он-он объектилерни төпчүткен одалга хандырылгазынга кожар ужурлуг бис. Бирги чергениң айтырыы болур найысылалдың агаарын арыглаары – республиканың Одалга болгаш энергетика яамызының  планында” – деп, ол чугаалаан.

Албан-хүлээлгезин хөй чылдарда ак сеткилдиг күүсеткени дээш Тыва Республиканың Баштыңының Хүндүлел бижиктери-биле дараазында ажылдакчыларны шаңнаан:


Валиева Галина Олеговна, «Россети Сибирь Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң специализи,
Дамба Аяс Олегович, «Россети Сибирь Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң телемеханика база харылзаа килдизиниң начальниги,
Кужугет Александр Ховен-оолович, “ТЭК 4 башкарыкчы компанияның” Ак-Довуракта участогунуң слесары,
Бюрбю Урана Алексеевна, “ТЭК 4 башкарыкчы компанияның” Хову-Аксы участогунуң бухгалтери,
Сандак Артур Очур-оолович, “ТЭК 4 башкарыкчы компанияның” Шагаан-Арыг участогунуң котел цегиниң начальниги.


Энергетика болгаш одалга адырынга хөй чылдарда ак сеткилдиг ажылы дээш Тыва Республиканың Баштыңының Өөрүп четтириишкин бижиктерин дараазында ажылдакчыларга тывыскан:


Бабук Айдын Валерьевичиге, “ТЭК 4 башкарыкчы компанияның” Ак-Довуракта участогунуң инженери,
Крылова Алла Ивановнага, «Россети Сибирь Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң «Тываэнергосбыт» бүдүрүлгезинде эргелел начальниги,
Ондар Людмила Кайдановнага, “ТЭК 4 башкарыкчы компанияның” Ак-Довуракта участогунуң бухгалтери,
Монгуш Чолдугмаа Сарыг-ооловнага, «Тываэнергосбыт» бүдүрүлгениң башкарыкчы специализи,
Монгуш Долгармаа Хандыевнага, «Россети Сибирь Тываэнерго» акционерлиг ниитилелдиң ажылчыны,
Сапыяк Римма Кан-ооловнага, “ТЭК 4 башкарыкчы компанияның” Ак-Довуракта участогунуң контролеру.


Возврат к списку