Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада ТШО киржикчилериниң сагыш-сеткил реабилитациязының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан бүгү-российжи эртем-практиктиг конференция ажылын эгелээн

Тывада ТШО киржикчилериниң сагыш-сеткил реабилитациязының айтырыгларын сайгарып чугаалашкан бүгү-российжи эртем-практиктиг конференция ажылын эгелээн 20.12.2023

«Тускай шериг операциязының киржикчилериниң база оларның өг-бүлелериниң сагыш-сеткил-психологтуг реабилитациязы: Россия Федерациязының буддийжи общиналарның буддийжи практикаларын база арга-дуржулгазын ажыглаары» деп бүгү-российжи эртем-практиктиг конференция бодунуң ажылын Кызылга эрттирген.

Регионнуң Чазаа, буддийжи өөредилгени болгаш шинчилелдерни деткиир фонд, Тываның күрүне университеди база Тываның Камбы-Лама эргелели хемчегни организастаан.

Москваның, Санкт-Петербургтуң, Новосибирскиниң, Забайкальениң, Калмыкияның, Бурятияның, Алтайның, Хакассияның буддийжи шажын, эртем болгаш хөй-ниити организацияларының төлээлери аңаа киришкен.

Тываның Чазааның даргазының оралакчызы Орлан Сарыглар конференцияны ажыдып тура, Кужугет Шойгу аттыг культура фондузунуң деткимчези-биле Тубтен Шедруб Линг хүрээзинге Россиядан болгаш даштыкыдан аалчылар кижиниң чүгле мага-бот эвес, а угаан-медерел кадыкшылын камгалаарынче угланган чаңчылчаан медицинаны хөгжүдерин сайгарып чугаалашканын сагындырган.

«Буддийжи практиканың хөй талаларын ажыглап ТШО киржикчилеринге база оларның өг-бүлелеринге деткимчени көргүзериниң дугайында чугаавысты бөгүн база уламчылаар бис. Бистиң дайынчыларывыска реабилитация хемчеглерин көргүзери – күрүнениң чугула ажылы болуп турар. Буддизмниң эгээртинмес байлаа – бисте бар аргаларга база бир эптиг арга ол болур» – деп, Орлан Сарыглар демдеглээн.

Буддийжи практикаларның үе-дүптүң арга-дуржулгазын ажыглавышаан, шериг албанныгларның база оларның чоок кижилериниң сагыш-сеткил-психологтуг байдалын бүгү талазындан сайгарып, ол угланыышкынга регионнар аразының кады ажылдажылгазын хөгжүдеринге чаа шөлчүгешти тургузары – конференцияның сорулгазы болган.

Бо чылын Россияда амыдырал-чуртталганың аңгы-аңгыда адырларында чаңчылчаан сагыш-сеткил-мөзү-бүдүштүң үнелиг чүүлдерин нептередир болгаш быжыглаар талазы-биле күрүне политиказының үндезиннерин боттандырар бөлүк хемчеглерни эрттирип турарын буддийжи өөредилгеге болгаш шинчилелдерге деткимче көргүзер фондунуң вице-президентизи Денис Возилов чугаалаан. Чурттуң чурттакчы чонунуң амыдырал байдалын экижидеринче угланган ол бөлүкке бүгү-российжи конференция чугула черни ээлээр ужурлуг.

«Эртемниң делгем арга-күчүзүн ажыглаан конференцияның дискуссия шөлдеринде ажылы чаңгыс чер чурттугларывыстың бедик тура-соруун көдүрүп, Ада-чуртунуң болгаш өг-бүлезиниң чаагай чоруу дээш туржуп, тайбың чуртталгаже эглип келиринге дузалаар» – деп, Денис Возилов чугаалаан.

Конференцияның “төгерик столунга” буддийжи медитация практикаларын ажыглаарының айтырыгларын сайгарып, ат-сураглыг эмчилерниң мастер-класстары база эртем семинарлары болуп эрткен.


Возврат к списку