Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы республиканың орук четкизиниң хөгжүлдезин Росавтооруктуң удуртукчузу-биле чугаалашкан

Тываның Баштыңы республиканың орук четкизиниң хөгжүлдезин Росавтооруктуң удуртукчузу-биле чугаалашкан 19.12.2023

Владислав Ховалыг Москвага ажыл албан аайы-биле сургакчылап чорааш, Росавтодорнуң удуртукчузу Роман Новиковка ужурашкан. Ийи тала республикада «Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел күүселдезин болгаш Р-257 федералдыг орукта элээн каш участоктарны септээриниң аргазын сайгарып чугаалашкан. Ол ышкаш Тыва Республиканы таварты Моолче база Кыдатче автотранспорт оруун хевирлээриниң аргазын база чугаалажып көрген.

Тываның Баштыңы республика 2024-2025 чылдарның лимидинден немелде акша-хөреңгини алгаш, орук тудугларын мурнады доозуп, септелге кампаниязының планын ажыр күүсеткенин демдеглээш, транспорт инфраструктуразын деткип чорууру дээш Росавтооруктуң удуртукчузунга четтиргенин илереткен. Тыва бо тудуг сезонунда «Айыыл чок шынарлыг оруктар» нацтөлевилел күүселдези-биле ниитизи-биле 65 ажыг км 31 орук участоктарын септээн.

Владислав Ховалыг «Сибирь дугуржулгазы» ассоциацияның транспорт талазы-биле дүүштүрүлге чөвүлелиниң даргазы болгаш, Тываны таварты Моолче база Кыдатче автомобиль транспорт коридорун хевирлээр айтырыг талазы-биле хуралды кады эрттирерин Роман Новиковка саналдаан.

Владислав Ховалыг Росавтоорук удуртукчузунуң кичээнгейин Р-257 федералдыг оруктуң Кызылдан Чадаана аразында септелге негеттинип турар элээн каш берге участоктарынче угландырган. Оруктуң ол участогу республиканың найысылалы биле барыын кожууннарны харылзаштырып турарындан, ында шимчээшкин улуг. Орукту чогумчалыг байдалче киириптер болза, оон чорууру айыыл чок апаар деп, республика Баштыңы демдеглээн.

Бо чылын «Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилелдиң, федералдыг болгаш регионалдыг элээн каш программаларның боттанылгазы-биле Тывада 61 орук объектизин септеп, туткан, ниитизи-биле 184 км орук шывыын чаарткан.

Республиканың чеди муниципалитединде 28 объектиге орук ажылдарын кылган, Бии-Хем, Кызыл кожууннарда база Кызыл хоорайда эң улуг хемчээлдиг орук чаартылга ажылдары кылдынган.

Орукчулар Бии-Хем кожуунда Тарлаг хемни кежир көвүрүгнү септеп, Өөк хемни кежир көвүрүгнү тудуп, Туран хоорайның Титов кудумчузунда Туран хемни кежир көвүрүгге капитал септелгени кылып, Түңнүг деп черже база Ленинка арбанче баар оруктарны тырттырган.

Кызыл кожууннуң Каа-Хем суурунда Мелиораторлар кудумчузунуң оруун калбартып, Геофизическая, Горная, Безымянная, Аныяк кудукчуларның оруктарын септээн.

«Айыыл чок шынарлыг оруктар» национал төлевилел боттандырылгазы-биле Кызыл хоорайда Колхозная кудумчузунуң оруун эде чаартып, Магистральная (МЧС) кудумчудан Колхозная кудумчузунга чедир участокту үндезини-биле эде кылып, Каменистая кудумчузунуң оруун, Спутник микрорайонунда хөй аалдыг бажыңнарже кирер орукту септеп, Спутник микрорайонунда бажыңнар чоогунуң девискээрин асфальтылап, кудумчуларга чырыкты киирип, автобус доктаамнарын чаагайжыткан. Оон аңгыда, Интернациональная кудумчузунуң, Магистральнаядан Тиилелгениң 75 чылы кудумчуга чедир, Полигонная, Магистральная кудумчуларының оруктарын үндезини-биле чаартып, Кочетов – Каа-Хем, Салчак Тока, Бай-Хаакская (долгандырыг чаны), Магистральная кудумчуларының оруктарын калбартып, ЛДО-нуң 8 дугаар доктаамындан Сукпак суурга чедир автомобиль оруун асфальтылап, Абаканская кудумчузунуң оруунда дааш эрттирбес экранны салган.


Возврат к списку