Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: Президентиниң сөстери ажыл-чорудулгага тура-сорукту берген

Владислав Ховалыг: Президентиниң сөстери ажыл-чорудулгага тура-сорукту берген 15.12.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг ээлчеглиг ажыл-агыйжы үнүүшкүнге чорааш, «Владимир Путин-биле чылдың түңнелдери» программаны орук ара көрген. Республиканың сайыттар кабинеди дамчыдылганы Чазак бажыңынга коллективтии-биле дыңнаан.

Президент регионнарның социал-экономика айтырыгларынга хамааржыр иштики политика айтырыгларынга даалгаларны берген.

Күрүне Баштыңы-биле ужуражылга 4 шак 4 минута үргүлчүлээн. Ол үе дургузунда 67 айтырыгга харыыларны берген. Хамаатылардан 2 млн ажыг айтырыглар келген.

Владислав Ховалыг Президентиниң дамчыдылгазынга комментарийни берип тура, Россия биле Кыдаттың аразында бараан садып-саарылгазы каш катап улгатканын, Владимир Путинниң Чөөн чүк полигонунче хөгжүлде угланыышкынын мрунады боттандырар  дээнин аңгы демдеглээн. Тыва база Моолду таварты Кыдатче демир-орук тудуунуң төлевилелин идип үндүргени Тывага дыка херек угланыышкын болур.

- Бистиң орук тудар дээн эгелээшкинивисти бурунгаарладыр ажылды оон-даа күштелдирер бис – деп, Владислав Ховалыг бижээн. 

Владимир Путин ооң аңгыда, социал-экономиктиг ужур-уткалыг элээн каш шиитпирлерни дыңнаткан. Чижээ, 2024 чылдың эгезинде күш-ажыл төлевириниң кудуку хемчэли 18,5 хуу өзерин Президент сагындырган. Документ-биле алырга, чаа үнген чылдың январь 1-ден күш-ажыл төлевириниң кудуку хемчээли 19 242 рубль апаар. Ол түңже Тывада Кыдыкы соңгу чүк база аңаа деңнештирген районнарда хамаатыларның ажыл стажынга район хууларын база хуу немелделерин немей санаар. Ону немей санаптарга, республикада МРОТ 36560 рубль, а онза нарын байдалдарлыг үш кожуун – Тожу, Тере-Хөл база Мөңгүн-Тайгага - 44256, 60 рубль апаар.

Кадык камгалалының эмнелге албан черлериниң оран-саваларынга капитал септелгени кылып, оларның дериг-херекселдерин чаартыр сорулгалыг  бирги звенону модернизастаар программаны узадырын Президент чарлаан. Бо чылын ол программа-биле Тывада алды ФАП-ты, бир эмнелге амбулаториязын туткан. 2021-2022 чылдарда кадык камгалалының бирги звенозун модернизастаар программаны күүседип, СанПиН нормазынга дүүштүр 9 ФАП-ты база 5 эмнелге амбулаториязын чаартып, кадык камгалалының 7 объектизинге капитал септелгени кылып, 19 санныг автотранспорт-биле эмнелге организацияларын чепсеглеп, поликлиникаларга, төп кожуун эмнелгелеринге база муниципалдар аразының эмнелге төптеринге 241 санныг эмнелге дериг-херекселдерин саткан. 

Президент ооң бодалы-биле алырга, регионалдыг-даа, муниципалдыг-даа деңнелде деткиир ужурлуг регионнарда спортчу инфраструктура хөгжүлдезиниң айтырыын көрген. Ооң келир үеде президент программазының угланыышкыны ол апаарын Владимир Путин чугаалаан. Бо чылын Тывада Каа-Хем суурда спортчу-культура төвүнде тудуг ажылдарын федералдыг бюджеттен деткиирин уламчылаар. «Демография» национал төлевилелдиң «Спорт – амыдыралдың нормазы» регионалдыг төлевилел боттандырылгазы-биле ийи чыл иштинде 300 млн ажыг рубльди тускайлап үндүрген.  

- Президентиниң сөстери бистиң ажыл-чорудулгавыска тура-сорукту берди. Социал-экономиктиг адырда дыка хөй даалгаларны демдеглеп алдым. Владимир Владимировичиниң удуртулгазы-биле Россия делегейниң политиктиг ареназында кол черни ээлеп турар болгаш, ооң чугаазын бүдүн делегей хайгаарап дыңнааны чигзиниг чок – деп, Владислав Ховалыг күрүне Баштыңының чугаазын түңнээн.


Возврат к списку