Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Кызылда эът болбаазырадыр болгаш консервалаар комбинат ажыттынган

Кызылда эът болбаазырадыр болгаш консервалаар комбинат ажыттынган 14.12.2023

 «Белдир» көдээ ажыл-агый бүдүрүлге кооперативи Тываның социал-экономиктиг хөгжүлдезиниң бот-тускай программа боттандырылгазы-биле күрүне деткимчезинге 11 млн рубльди алгаш, бодунуң баазазынга комбинатты ажыткан. 

Көдээ ажыл-агый кооперативи 2006 чылдан бээр хойлар өстүргеш, 2012 чылда чолдак кудуруктуг уксаалыг тыва хойлар өстүрүп-көвүдедир уксаажыдылга ажыл-агыйы статусту алган. Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг бүдүрүлгениң продукциязы-биле танышкан.

- Чиг этти малчыннарывыстан садып алыр.. Өртек таарымчалыг болурунче кичээнгейни углаар херек. Малчыннар каражалыг болбас ужурлуг. Аар күш-ажыл орулганы эккээрин магадылаар херек. Ындыг бүдүрүлгени тургузуп турарывыстың бир чылдагааны – бистиң малчыннарывыс продукциязын эки өртекке садып-саарып алырын хандырары – деп, республиканың баштыңы Владислав Ховалыг комбинатка чораан соонда чугаалаан.

Көдээ ажыл-агый кооперативи бүдүрүлгени ажылдадыр дээш, колбаса кылыглары, эът база балык консервалары бүдүрер дериг-херекселдерни, далай РЭФ-контейнери, авторефрижераторны садып ап, боттарның күжү-биле цехтиң оран-савазын септээннер.

- ИПСЭР программа күүселдези-биле боттуң эът бүдүрүлгезин ажыдар деп сорулганы салган турдувус. Күрүне деткимчезиниң акша-хөреңгизи-биле херек шупту дериг-херекселдерни садып алдывыс. Бо хүнде цехте 10 кижи ажылдап турар, келир чылын бүдүрүлгевис улгаттырыптарывыска, немей чаа ажылчын күштер херек апаар. Бо чылдың төнчүзүнде продукциявысты хоорайның садыгларынче киирер планныг бис – деп, кооперативтиң даргазы Альберт Белчит таныштырган.

Бүдүрүлге үш угланыышкынныг – колбаса кылыглары, консервалар бүдүрер база эът аймаа ыштаар. Бодунуң бүдүргени эъдинден баштайгы продукцияын шенеп үндүрген. 2023 чылдың январь 1-де ажыл-агый 3 муң ажыг баш хойлуг, 1800 баш төрүүр хойлуг, 30 баш бүдүрүкчү кошкарлыг болган. Ол ышкаш цех тус черниң эът бүдүрүкчүлеринден эътти садып ап эгелээн.

Комбинаттың эъттен аъш-чем аймаанда: 1 килде 370-450 рубль өртектиг колбаса кылыглары, бир савада 180 - 190 рубль өртектиг инек болгаш аът эъдинден консервалар, 1 килде 500-550 рубль өртектиг ыштаан аът, инек, хой эъттери, ол ышкаш шортан болгаш кадыргыдан консервалар бар.

Көдээ ажыл-агый кооперативи неделя санында 110 кил колбаса кылыгларын, 200 кил инек болгаш аът консерваларын, 45 кил ыштаан инек, аът база хой эъдин бүдүрер планныг.

Төлевилелдиң автору Альберт Белчиттиң чугаазы-биле алырга, чурттакчы чон чаа ажыттынган комбинтаттың продукциязын Кызыл хоорайда «Восточный» база «Правобережный» көдээ ажыл-агый рыноктарындан садып ап болур.


Возврат к списку