Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада дыңзыг сооктардан база дүвүлүг хаттардан мал кыштаглаашкыны нарыыдаан

Тывада дыңзыг сооктардан база дүвүлүг хаттардан мал кыштаглаашкыны нарыыдаан 13.12.2023

Чазак даргазының оралакчызы Алик Монгуштуң удуртканы республиканың мал кыштаглаашкынын мониторингилээр оперативтиг штабтың дыңнадыы-биле алырга, агаарның сооганы, харның кылыннадыр чагганы база дүвүлээн хаттар малчын турлагларже оруктарны хөртүктей дуй хадып, мал-маганга берге байдалды тургускан.
Синоптиктернии-биле алырга, республика девискээринге хүндүскү үеде казыыр 35, а дүнеки үеде 44-49 градус чеде бээр дыңзыг сооктар декабрьның 16-га чедир үргүлчүлээр деп, ОБЯ Тыва Республикада эргелели дыңнаткан.
Мөңгүн-Тайга база Бии-Хем кожууннар девискээриниң чамдык черлеринде бо хүнде харның кылыны 45-60 см четкенинден, малды одарладыры бергедээн. Малчын аалдарже оруктарны хөртүктей хадып каапкан. Мөңгүн-Тайга кожуунда харның кылынындан, Ак-Баштыг деп черде Кара-Хову, Кускуннуг-Арыг, Оруктуг-Дыттыг-Хем деп черлерде элээн каш кыштаглар өскээр көшкен. «Мөген-Бүрен» КУБ-туң малчыннары база өскээр көжүп чоруткан.

Өске чылдарга деңнээрге, арткан кожууннарда харның кылыны 30 см чедип, байдалды база нарыыдаткан. Көдээ ажыл-агый техникалыг ажыл-агыйларны кывар-чаар материалдар-биле хандырып, кыштагларже оруктарны үстүрүп, одар шөлдерин далбыйлаарынче хаара тударын муниципалдыг кожууннарга сүмелээн.

Оон аңгыда бүгү-ле ажыл-агыйларда малдың күш-деңгелин тускай дүрүм езугаар шинчилеп хынааш, кошкактарын ылгап аңгылаар ажылды декабрьның 20-ге чедир доозар даалганы оралакчы дарга берген.

Хар улуг дүшкен кожууннарже мал чеми, чылгаар дус, малчыннарга аъш-чем чедирилгезин организастаан.

Онза байдалдар турзустуна берзе, дүрген хөделир кылдыр ТР-ниң Көдээ ажыл-агый яамызында “изиг шугумну” ажылдаткан, ведомствонуң эр ажылдакчыларындан ийи оперативтиг дежурный бөлүктери тургустунган.

Малчыннар онза байдалдар дугайында дыңнадыгны хүннүң-не 18.00 шактан 09.00 шакка чедир база дыштаныр хонуктарда бүдүн хүн дургузунда - 8(39422)9-75-50; ажыл хүннеринде 08.00 шактан 18.00 шакка чедир - 8(39422)9-75-36 база 8(39422)9-75-05 дугаарларлыг телефоннарже дамчыдар.


Возврат к списку