Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның Баштыңы “Чаңгыс демниг Россия” партиязының Тывада регионалдыг салбырының XXXIX дугаар конференциязынга киришкен

Тываның Баштыңы “Чаңгыс демниг Россия” партиязының Тывада регионалдыг салбырының XXXIX дугаар конференциязынга киришкен 01.12.2023

«Чаңгыс демниг Россия» партияның тургустунганындан бээр 22 чылдаанының бүдүүзүнде, Кызыл хоорайга партияның регионалдыг салбырының кежигүннериниң конференциязы болуп эрткен. 

Тываның Баштыңы, Партияның Чиңгине чөвүлелиниң кежигүнү база Тывада регионалдыг салбырының секретары Владислав Ховалыг партияның регионалдыг чөвүлелиниң 2023 чылда ажыл-чорудулгазын илеткээн. Конференцияның делегаттары регионалдыг салбырның регионалдыг контроль комиссиязының отчедун дыңнап, чаа кежигүннерни одуруунче хүлээп, декабрь 17-де ВДНХ-га болур партияның ХХI дугаар съездизиниң делегаттарын шилээн.

Владислав Ховалыг Тывада партияны деткип турарын бадылаашкыннарның түңнелдери бадыткаан деп, чаңгыс партийжилерниң мурнунга чугаалаан: «Бо чылдың сентябрьда муниципалдыг соңгулдаларже 649 мандаттың 600 ажыын чаңгыс демниг кандитаттар алган. Бистиң партияның боттуг ажыл-херектери шак ындыг түңнелдерни эккелген» - деп, Тываның Баштыңы чугаалаан.

Хамаатыларның чагыгларын шиитпирлээриниң бир аргазы - партийжи төлевилелдерде.

Тыва Республикада 23 федералдыг база бир регионалдыг партийжи төлевилелдер боттаныышкында. Школалар тудар болгаш үндезини-биле септээр «Чаа школа» төлевилел улуг чедиишкиннерлиг. Бо чылын 13 школаны чаартып септээн. 825 олуттуг сес школаны тудуп турар, оларның дөртү Кызыл хоорайда, Таңды кожууннуң Балгазын суурда школа 616 олуттуг. Бо чыл эгезинде ийи школа тудуу эгелээн: Мөңгүн-Тайга кожууннуң Кызыл-Хая суурда спортчу залдыг, 176 олуттуг школа биле Чөөн-Хемчик кожуунуң Чадаана хоорайда 616 олуттуг школа.  Акшаландырыышкынның ниити түңү - 10 717,0 млн. рубль, 2024 чылда оларны ажыглалче киириптерге өөренир чаа 7183 олут немежир.

«Төөгүлүг сактыышкын» төлевилел-биле СВО-га мөчээн дайынчыларның адын мөңгежидер дээш республиканың өөредилге албан черлеринде маадырларның 115 партазын салып, 49 стендилер болгаш мемориалдыг самбыраларын аскан. 

«Төрээн черим культуразы» төлевилел-биле 2023 чылда ийи объектиге: Барыын-Хемчик кожууннуң Эрги-Барлык база и Сүт-Хөл кожууннуң Алдан-Маадыр суурларда культура бажыңнарынга капитал септелгени кылган.

 «Улуг назылыг салгал» төлевилел-биле пенсия назылыгларга каратэге секцияны, ТывКУ-нуң бассейнинге эштирин, улуг назылыг хамаатыларны хүлээп алыр неделяларны, хоочуннар организацияларның ортузунга спортчу хемчеглерни, пенсионерлерге база Кызыл хоорайның бажың-интернат чурттакчыларынга экскурсия-билиишкинниг төлевилелдерни организастап турар.

2023 чылда «Хоорай хүрээлели» партийжи төлевилел-биле республиканың 18 муниципалдыг тургузугларында 27 хөй-ниити девискээрлерин 100 млн ажыг рубльга чаагайжыткан. Бүгү-Россияның таарымчалыг хоорай хүрээлелин хевирлээр дээн эки төлевилелдер конкурузунга тиилээн Шагаан-Арыгда «Азия төвүнде көшкүн чоннуң парыгы» төлевилелди боттандырган.

Партияның Хөй-ниити хүлээп алыышкыннары 2023 чылда  1000 ажыг чагыгларны хүлээп алган. Ооң 55 хуузу шиитпирлеттинген.

Тываның регионалдыг салбыры фронтуга дузалаар, СВО киржикчилеринге база оларның өг-бүлелеринге деткимче көргүзерин организастаар талазы-биле эки ажылдыг. Салбыр СВО зоназында шериглерге 60 тонна гуманитарлыг дузаламчыны, техниктиг дериг-херекселдерни, чылыг хептерни, автомобильдерни дамчыткан.

2024 чылды Өг-бүле чылы кылдыр бадылааны-биле, партия ажы-төлдүг өг-бүлелерни деткиир хемчеглерни ам-даа калбартырын Владислав Ховалыг чарлаан. Бирги ээлчегде ажы-төлдүг аныяк өг-бүлелерге дузалажыр. СВО киржикчилериниң өг-бүлелеринче онза кичээнгейни углаар.

Владислав Ховалыг илеткелин доозуп тура, хамаатыларның бүзүрели – партияның кол капиталы-дыр деп демдеглээн. Партийжилерниң улуг күш-ажылы, амыдыралдың янзы-бүрү адырларында эң чидиг айтырыгларны шиитпирлежиринге белени-биле ол хандыртынган. Регионалдыг салбырның секретары Төрээн чуртунуң келир үези дээш чаа көрүштүг аныяк кижилерни партияның одуруунче хаара тудары чугула деп айыткан.

2023 чылда Тывада «Чаңгыс демниг Россияның» одуруунче 500 чаа кежигүн каттышкан. Шупту деңнелдиң 1439 депутадындан 1402 депутат, азы 96 хуузу партияның кежигүннери.

Партияның тургустунганындан бээр 22 чыл болган хүнде, Владислав Ховалыг регионалдыг салбырның офизинге хамаатылар хүлээп алыышкынын эрттирген.


Возврат к списку