Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тываның болгаш Моолдуң корум-чурум камгалакчылары кызыгаар чоогунда черлерде мал одарладырынга база мал оорунга профилактиканы күштелдирерин чугаалашкан

Тываның болгаш Моолдуң корум-чурум камгалакчылары кызыгаар чоогунда черлерде мал одарладырынга база мал оорунга профилактиканы күштелдирерин чугаалашкан 30.11.2023

Тыва Республиканың Баштыңы Владислав Ховалыг Кызылда Моолдуң чиңгине консулу Чимид Ганболд, Увс аймактың губернатору Чулуун Чимэдтиң база ийи таланың корум-чурум камгалаар органнар төлээлериниң киржилгези-биле видеоконференц-харылзаалыг хуралды эрттирген. Хуралдың киржикчилери российжи-моол кызыгаар таварты малды аай-дедир одарладырының, кызыгаар чоогунуң девискээрлеринде мал оорлаар чоруктар дугайында чугааны чоруткан.

Моолдуң Увс аймааның полиция начальниги Алтанхуяг Амарбат, кызыгаар албанының Увс участогунда бүрүн эргелиг төлээзиниң оралакчызы, подполковник Гомбо Эрдэнэбат база Тыва Республикада Иштики херектер яамызының оперативтиг ажыл талазы-биле полиция начальнигиниң оралакчызы Алексей Мордик хуралга киришкеннер.

Тываның 17 кожуунунуң алдызы кызыгаар чоогунда: Эрзин, Мөңгүн-Тайга, Тес-Хем, Өвүр, Тере-Хөл база Каа-Хем. Кызыгаардан беш километрде чыдар беш суур бар – Саглы, Солчур, Хандагайты, Чаа-Суур, Качык. Кызыгааржыларның дыңнадыы-биле алырга, кызыгаардан беш километр черлер дургаар 250 малчын аалдар ажыл-ижин тудуп турар.

Күрүне кызыгаары дургаар мал аай-дедир одарладыры кызыгаар чоогу зонаның эң чидиг айтыргларның бирээзи болуп артпышаан. Мал ажыл-агыйлары кызыгаар хоойлужулгазын үрээш, мал аарыглары-биле чогумчалыг эвес кожазы девискээрлерден чума, сибирь язвазы, калчаа аарыы дээн ышкаш айыылдыг аарыгларны киирип эккээр айыылы улуг.

Хуралдың киржикчилери кызыгаар чурумун сагып турарын контрольдаар ажылдарны кады күштелдирери чугула деп демдеглээн. Мал одарладыры база оору-биле демисежиринче угланган ажылдыг каттышкан комиссияның ажыл-чорудулгазын чаартыр деп ийи тала дугурушкан. Күрүне кызыгаарын кара туразында чөпшээрел чок эртеринге удур чаа хемчеглерни ажылдап кылыр аргаларны база көрген.

Ийи таланың корум-чурум камгалаар болгаш кызыгаар албаннарының төлээлериниң киржилгези-биле кызыгаарда Хандагайты суурга ужуражыр саналды Владислав Ховалыг киирген.

Ол ужуражылгага чедир, ук адырны харыылап турар бодунуң оралакчызы Виталий Бартына-Садыга, тус чер эрге-чагыргаларының кызыгаар чоогунда мал аай-дедир одарладырынга болгаш мал оорунга удур чорудуп турар ажылдарынга демдекти салырын дааскан.


Возврат к списку