Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывадан ээлчеглиг гуманитарлыг дуза партиязын Луганск Улус Республиканың Свердловск хоорайынче чоруткан

Тывадан ээлчеглиг гуманитарлыг дуза партиязын Луганск Улус Республиканың Свердловск хоорайынче чоруткан 27.11.2023

Тыва Республиканың шеф дузазын көргүзүп турары Сведловск хоорайның тайбың чурттакчыларга дээш чыгган аъш-чем болгаш канцеляр барааннарының гуманитарлыг дузазының ээлчеглиг партиязы ноябрьның 22-де Кызылдан үнүпкен.
Тускай шериг опереациязында тыва шериглерниң чагааны автомашиналарны, техниктиг дериг-херекселдерни, генераторлар, чаштынар четкилер, чылыг хептер, тудуг материалдары, электрохерекселдер, эм-таң дээш, өске-даа чүүлдерни база чүдүрген.

Тываның сагыш-човангыр чурттакчылары, организациялар коллективтери, хөй-ниити каттыжыышкыннарының идепкейжилериниң чыгган акша-хөреңгизи-биле техника аймаан, дериг-херекселдерни, идик-хеп болгаш аъш-чем аймаан садып белеткээш, чоруткан. ТР-ниң Дээди Хуралының депутаттары 50 удуур шодайларны, белен өтпес 150 турисчи олбуктарны саткаш чорутканын чижекке киирип болур. Тываның ИХЯ Хоочуннар эвилели база хажыызынга артпаан. 270 муң рубль акшаны чыггаш, техниктиг дериг-херекселдерни саткаш, чоруткан.

«ИХЯ хоочуннары ТШО-да бистиң оолдарны деткип, чайын акцияны эрттирген. Хоочуннарның 30 ажыг организациялары боттарының үлүүн киириштирип, 274 муң рубльди чыгган. Ол акша-биле квадрокоптерлер, бензохирээлерни база чылыг хептерни саткан» – деп, Тываның ИХЯ Хоочуннар эвилелиниң даргазы, полковник Марат-оол Ондар чугаалаан.

Кыш бүдүүзүнде фронтуга чугула херек чүүлдерни Кызылдың пенсионерлери дамчыткан, а «Тос-Булак» хамнар ниитилели камгалалдыг хөректээштерни, удуур шоодайларны боттары даарааш берген.

Тываның күрүне университеди улуг чүък машиназынга өөредилге номнарын чүдүрүп, Донецкиниң национал экономика болгаш садыг университединче чоруткан.
Тываның эмчилери Луганск Улус Республиканың Свердловск эмнелгезинде бичии уругларже школачы идик-хептерни, рюкзактарны база канцеляр барааннарын дамчыткан.

#Мывместе шимчээшкинниң регионалдыг салбырының активчилери – Тываның тудуг техникумунуң сургуулдары 20 тонна гуманитарлыг чүъктү чүдүржүрүнге база катап улуг дузазын көргүскен.

- Ийи чолаачылыг бис. Олар узун оруктарга чоруп өөренген арга-дуржулгалыг чолаачылар. Оолдар боттары дузалажып чедип келген, бистер чүгле кывар-чаар чүүлдү кудуп бээр бис. Агаар-бойдусту көрүп чорааш, ноябрь төнчүзүнде чеде бээр боор – деп, Улусчу фронтунуң регионалдыг салбырының удуртукчузу Саима Далчин чүъктүң аъттанганын тайылбырлап чугаалаан.

247-ги десант-штурм полктуң дайынчыларының дилээни-биле, "Таблетка" УАЗ автомашина республикадан эрткен неделяда, ноябрьның 16-да үнүпкен. Дайынчыларның чугаазындан алырга, мурнуку шугумга УАЗ-тар эң херек. Ону чүгле аай-дедир чоруурунга эвес, а чүък чүдүрүп, балыгланган оолдар сөөртүрүнге таарымчалыг, оон аңгыда дайынчы байдалда дүрген кылып, септептеринге эптиг бооп турар.

Роскадык камгалал хайгааралының ТР-де эргелели 55-ки бригаданың эмчи кезээнче ГАЗ маркалыг автомобильди дамчыткан. Тывадан ноябрьның 22-де үнүпкен улуг чүък машиназында ол орукта бар чоруур.


Возврат к списку