Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тывада өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглардан 20 кижи чаа бажыңнарынче көжүп кирер

Тывада өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уруглардан 20 кижи чаа бажыңнарынче көжүп кирер 27.11.2023

Тываның Өөредилге яамызы өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан 20 хамаатыга чурттаар оран-саваның дүлгүүрлерин тывыскан. Республикада ол бөлүкке хамааржыр 122 кижи бо чылын чуртталга байдалын экижиткен. Оларның аразындан 23 хар чеде берген 44 кижи чуртталга сертификадын ажыглап, чурттаар шөлдү садып алган.

Чаа чурттакчылар Каа-Хем суурда база Кызылда Россияның Маадыры Владимир Жога аттыг кудумчуларда чаагайжыттынган бажыңнардан квартирларны алганын Өөредилге яамызы дыңнаткан. Чыл төнчүзүнге чедир чаа бажыңнар дужааттынарга-ла чуртталга шөлдериниң дүлгүүрлерин дамчыдар.

Тывада өскүс болгаш ад-иезиниң хайгараалы чок арткан уругларның чурттаар чер айтырыын шитпирлээриниң чаа аргазын 2022 чылдан бээр ажылдадып эгелээнин сагындыраал. 2022 чылдың июль 1-ге чедир 23 харлапкан өскүс кижи бажың-биле хандыртынмаан болза, республиканың кайы-даа суурунга шимчевес өнчүнү боду садып алыр кылдыр чуртталга сертификадын тыпсыр шиитпир хүлээп алдынган. Сертификат акша-хөреңгизи-биле бодунуң чыып турар акшазын азы ие капиталын каткаш, улуг шөлдүг бажыңны садып ап болур.

Чуртталга сертификадының доктааттынган түңү 1 700 000 рубль.

Боттары бажың садып алыр кылдыр сертификатче документилерни 2024 чылдың эгезинден эгелеп хүлээп эгелээрин, регионалдыг Өөредилге яамызы дыңнаткан.

Тыва Республиканың Өөредилге яамызының тускай килдизи өскүс болгаш ада-иезиниң хайгааралы чок арткан уругларга бажың-балгат-биле хандырылга айтырыгларынга хамааржыр консультацияларны дараазында адресте берип турар: Кызыл хоорай, Ленин кудумчузу, б.39, 102 база 109 дугаарлыг кабинеттер, телефон 3-00-27, 3-00-29. Ведомствонуң https://reestr-monrt.rtyva.ru/ шөлүглелинде реестрни салган, оон каш дугаар оочурда келгенин билип ап болур.


Возврат к списку