Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Владислав Ховалыг: чонувустуң амыдыралынга чугула рольду улуг болгаш найыралдыг өг-бүлелер кезээде ойнап чораан

Владислав Ховалыг: чонувустуң амыдыралынга чугула рольду улуг болгаш найыралдыг өг-бүлелер кезээде ойнап чораан 24.11.2023

Владимир Путинниң шиитпири-биле 2024 чылды Россияда Өг-бүле чылы кылдыр чарлаан. Ада-иелерге база уругларга социал деткимче хемчеглериниң санын калбартып, ону күштелдирер арганы сайгарып эгелей берген деп, Тываның Баштыңы бодунуң блогунда бижээн. Ажы-төл хөй төрүттүнер, чурттакчы чонунуң үштүң бирээзи-ле бичии чаштар болуп турар регион - бистиң республикага эки медээ деп, Владислав Ховалыг демдеглээн. Тываның Баштыңы бистиң ниитилеливисте өг-бүлениң ролюнче кичээнгейни угландырган.

"Улуг болгаш найыралдыг өг-бүлелер чонувустуң амыдыралынга улуг рольду кезээде ойнап чораан. Ынчангаш президент Владимир Владимирович Путинниң келир чылды Өг-бүле чылы кылдыр чарлааны - бистиң республикага онза ужур-уткалыг. Бистиң хөй националдыг күрүневистиң сүзүктүг сагыш-сеткил болгаш мөзү-бүдүш үнелиг чүүлдерин кадагалап арттырарынче угланган чугула базымы-дыр" – деп, Владислав Ховалыг демдеглээн.

Тывада 96 муң ажыг өг-бүледе 123 муң ажыг ажы-төл бар, бистиң республиканың 35 хуузу. Оларның барык үш кезии хөй ажы-төлдүг өг-бүлелерде кижизиттинип турар. Тываның Баштыңы Тыва Республиканың Дээди Хуралынга (парламентиге) «Чаагай чаңчылдарны кадагалап арттырары болгаш быжыглаары: күш-ажыл, өг-бүле, чаңгыс эп-сеткил» деп республикада байдалдың база 2023 чылда иштики политика дугайында Айыткалында, хөй ажы-төлдүг база амыдыралдың берге байдалында өг-бүлелерже кичээнгейни салып, өг-бүлени деткиири – социал политиканың кол угланыышкыны кылдыр айытканын сагындыраал.

Айыткал күүселдезинче элээн каш шиитпирлерни үндүрген – өг-бүле политиказында нормативтиг эрге-хоойлу баазазын эде көөрүн, өг-бүлеге экономиктиг деткимчени көргүзерин, өг-бүле кежигүннериниң чаагай чоруун бедидер байдалдарны тургузарынче угланган төлевилелдер, ол ышкаш федералдыг база губернатор төлевилелдери-биле өг-бүлеге болгаш уругларга социал инфраструктураны калбартыр база быжыглаар ажылды доктаамал чорударын.

Президентиниң Россияга Өг-бүле чылын эрттирер дугайында Чарлыын боттандырар хемчеглерниң республика планы бо чоокку үеде тургустунар.

Россияның президентизи Владимир Путин эрткен чылдың ноябрьда бодунуң чарлыы-биле российжи сагыш-сеткил болгаш мөзү-бүдүш үнелиг чүүлдерин кадагалап арттырарынче база быжыглаарынче угланган күрүне политиказының үндезиннерин бадылаан. Ол документ езугаар кижиниң амыдыралы, эргелери база хосталгазындан аңгыда, быжыг өг-бүле кол үндезин үнелиг чүүлдерниң бирээзи кылдыр санаттынар. Бистиң чуртувуста күрүнениң өг-бүле политиказын сайзыраңгайжыдарынга ол документ чаа үе чаданы тургузар.


Возврат к списку