Закрыть
Логин:
Пароль:
Забыли свой пароль?
Войти    

Тыва биле Орус географтыг ниитилел кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы чарган

Тыва биле Орус географтыг ниитилел кады ажылдажылга дугайында дугуржулганы чарган 21.11.2023

Тываның Баштыңы Владислав Ховалыг база «Орус географтыг ниитилел» бүгү-российжи хөй-ниити организациязының бирги вице-президентизи кады ажылдажылга дугайында керээге атты салганнар. Ноябрьның 20-де, Москвада «Россия» бүгү-делегейниң делгелге-шуулган үезинде, ат салыр езулал болуп эрткен.

Республиканың эрге-чагыргазы биле Орус географтыг ниитилел регионнуң экология болгаш туризм, бойдус курлавырларын база культурлуг өнчү салгалын шинчилээр адырда төлевилелдерни кады боттандырарын дугурушкан. Эртемденнер Тываның социал-экономиктиг хөгжүлде планнарын болгаш программаларын ажылдаарынга база эксперт анализин кылырынга белен. Ылаңгыя, Тываның экологтуг айыыл чок чоруун хандырары, бойдус байлаан чөптүг ажыглаары, долгандыр хүрээлелге болгаш ооң камгалалынга багай салдарны кызырары-биле холбашкан программалар дугайында чугаа болган.

Владислав Ховалыг езулал үезинде сөстү алгаш, Тыва биле Орус географтыг ниитилел дыка хөй чылдарда кады ажылдап турарын демдеглээн. Республикада ниитилелдиң регионалдыг салбыры 1974 чылда-ла тургустунган. Сергей Шойгу ОГН удуртуп эгелээрге кады ажылдажылга идепкейжээн. Элээн каш чыл үргүлчүлеп турар «Кызыл – Курагино» археология экспедициязы – эң улуг инициативаларның бирэзи. Делегей ужур-уткалыг тывыштарны болгаш ажыдыышкыннарны кылырынга аңгы-аңгы чурттарындан 500 ажыг эртемденнер, 2,5 муң хире волонтерлар киришкен.

«Чүгле чаңгыс географиядан дашкаар шагда-ла үне берген кады эштежилгевистиң амгы ажыл-чорудулгазын, Орус географтыг ниитилел-биле чаа чарган бо дугуржулгавыс чаа деңнелче үндүрүп эккээринге бүзүрээр мен. Орус географтыг ниитилел бөгүнде бойдус курлавырларын, агаар-бойдус өскерлиишкиннерин, девискээрлер хөгжүлдезиниң айтырыгларын, долгандыр хүрээлел камгалалын шинчилеп турар. Тыва бо планда эртемденнерге бүрүн шинчилеттинмээн курлавырлары-биле бай байлак. Ооң-биле чергелештир республика кончуг дүрген сайзырап турар болгаш, эртемденнерден, эртем шинчилелдеринден ханы болгаш чөптүг үнелелге хереглелдиг. Анаа-ла дужа келбижеге эвес, а доктаамал болгаш эки организастаттынган. Шак ындыг харылзаа-биле ажылдаарын дугуруштувус» - деп, Тываның Баштыңы ОГН-биле кедизинде ажылдаарының чорудуун дыңнаткан.

Орус географтыг ниитилел 1845 чылда тургустунган делегейде эң улуг географтыг организацияларның бирээзи болуп турарын сагындыраал. Чурттуң күчү-шыдалын көргүзеринге географиязын тайылбырлап, Россияның төөгүзүн болгаш культурлуг өнчүзүн кадагалап, бойдус камгалал, өөредилге, шинчилел ажыл-чорудулгазын чорудуп, география болгаш холушкак билиглер адырында эртем чогаадылгазынче аныяктарны калбаа-биле хаара тудары – ОГН-ниң сорулгазы. Орус географтыг ниитилел специалистер база энтузиастарны, аян-чорукчуларны, экологтарны, хөй-ниити ажылдакчыларын, меценаттарны – Россияның дугайында чаа чүүлдерни билип алыксаан, ооң бойдус байлаан, культурлуг болгаш бойдус өнчүзүн камгалап кадагалаарынга дуза кадыксаан шупту кижилерни эвилелдеп турар.


Возврат к списку